หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนกัลยาณวัตร 141 330 210
2 008 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 68 136 95
3 011 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 29 49 40
4 009 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 43 71 53
5 014 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 37 68 56
6 015 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 99 197 144
7 017 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 31 52 38
8 016 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 54 130 78
9 018 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 26 46 28
10 019 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 34 66 49
11 020 โรงเรียนขามแก่นนคร 128 392 221
12 022 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 60 120 78
13 026 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 121 261 188
14 027 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 59 109 88
15 028 โรงเรียนชนบทศึกษา 70 182 109
16 029 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 66 121 97
17 030 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 51 89 71
18 031 โรงเรียนชุมแพศึกษา 143 446 231
19 033 โรงเรียนซำยางวิทยายน 34 73 57
20 036 โรงเรียนดงบังวิทยายน 26 43 28
21 037 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 26 46 36
22 042 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 65 120 81
23 040 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 46 100 67
24 041 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 32 50 33
25 045 โรงเรียนนครขอนแก่น 113 299 170
26 048 โรงเรียนนาจานศึกษา 72 194 125
27 049 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 32 62 45
28 050 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 113 329 177
29 056 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 25 58 38
30 057 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 86 182 117
31 063 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 26 45 32
32 061 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 42 87 62
33 062 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 75 154 114
34 058 โรงเรียนบ้านไผ่ 140 408 211
35 059 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 61 109 88
36 060 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 35 77 56
37 066 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 39 67 54
38 067 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 63 123 93
39 070 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 22 37 25
40 073 โรงเรียนผาขามวิทยายน 17 37 27
41 074 โรงเรียนฝางวิทยายน 57 164 94
42 076 โรงเรียนพล 110 343 166
43 077 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 37 80 58
44 078 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 58 151 101
45 081 โรงเรียนภูผาม่าน 97 204 153
46 082 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 136 399 242
47 088 โรงเรียนมัญจาศึกษา 99 305 157
48 089 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 29 55 42
49 090 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 13 32 17
50 084 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 54 126 72
51 092 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 39 86 59
52 093 โรงเรียนลำน้ำพอง 36 69 46
53 100 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 145 434 222
54 102 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 56 170 94
55 104 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 21 50 29
56 107 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 89 187 127
57 109 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 22 35 30
58 111 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 11 23 14
59 112 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 47 88 71
60 113 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 99 226 146
61 115 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 128 385 213
62 114 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 122 312 190
63 116 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 37 59 50
64 120 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 82 171 113
65 021 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 57 98 75
66 038 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 49 83 69
67 043 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 54 133 77
68 065 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 48 84 71
69 072 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 77 189 123
70 096 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 69 130 106
71 097 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 58 117 80
72 117 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 20 35 25
73 007 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 121 387 175
74 012 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 44 86 56
75 098 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 69 145 108
76 099 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 95 183 132
77 023 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 70 139 106
78 025 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 50 123 74
79 024 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 83 205 122
80 051 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 43 106 53
81 053 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 80 217 107
82 054 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 67 138 102
83 110 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 29 52 46
84 039 โรงเรียนไตรคามวิทยา 45 101 71
85 010 โรงเรียนกระแสพัฒนา 11 16 15
86 153 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 24 60 28
87 013 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 24 42 31
88 152 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 25 35 25
89 145 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
90 079 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
91 154 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 10 17 15
92 083 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 27 57 28
93 144 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
94 085 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 33 67 42
95 086 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 29 68 46
96 087 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90 180 114
97 158 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 20 47 32
98 156 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 5 12 8
99 146 โรงเรียนสุดารัตน์พิทยาคม 7 21 10
100 118 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
101 119 โรงเรียนอมตวิทยา 79 179 103
102 121 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 44 64 53
103 032 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 0 0
104 034 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 38 76 47
105 047 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 50 100 74
106 147 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 4 7 6
107 148 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 0 0 0
108 075 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 41 74 44
109 068 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 20 70 25
110 080 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 1 1 1
111 151 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 15 22 16
112 101 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 18 23 21
113 108 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 74 146 109
114 149 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 17 34 27
115 071 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 4 7 5
116 091 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 93 204 134
117 044 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 5 5 5
118 150 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 0
119 055 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 71 147 89
120 052 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 9 12 12
121 129 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 0 0 0
122 124 โรงเรียนจันทวิทยาคม 5 5 5
123 035 โรงเรียนญาณสังวร 9 12 11
124 127 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 6 8 8
125 132 โรงเรียนท่าน้ำพอง 0 0 0
126 123 โรงเรียนท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 0 0 0
127 133 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 6 0 0
128 046 โรงเรียนนพคุณวิทยา 7 11 9
129 064 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 1 2 1
130 134 โรงเรียนประชาพัฒนาราม 1 0 0
131 069 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 15 22 18
132 140 โรงเรียนประสิทธิ์ธรรมสาร 7 9 9
133 131 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา 1 1 2
134 143 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1 1 1
135 141 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0
136 094 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 17 30 25
137 142 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 0
138 128 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1 1 1
139 137 โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม 2 2 2
140 130 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 0 0 0
141 138 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0
142 125 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 22 31 22
143 139 โรงเรียนสว่างรังษีวิทยา 0 0 0
144 135 โรงเรียนสารคุณวิทยา 0 0 0
145 126 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 23 40 33
146 136 โรงเรียนแจ้งสว่างนอก 0 0 0
147 105 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 40 52 48
148 106 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 19 26 21
149 103 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 89 307 119
150 122 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 21 27 25
151 157 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
152 155 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 27 48 38
รวม 6510 14898 9457
24355

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]