สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,แก่นนครวิทยาลัย ,กัลยาณวัตร ,นครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตตะวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวเต็มดวง  นาคมาก
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ชูสงค์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พรมยาลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวทวินันท์  จันทร์ประทัก
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พรมยาลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอุไรวรรณ  อุดมดี
 
1. นางสาวเนตินา  ศรรักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรนรี  รักพินิจ
 
1. นางสาวเนตินา  ศรีีรักษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.12 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายสมโชค  โมรีรัตน์
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 6 1. นายนที  กิจเจริญ
2. นายศุภชัย   หารินทะชาติ
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
2. นางสาวเนตินา  ศรีรักษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนัฐชนา  เจริญชัย
2. นางสาวมธุรส  ลาจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
2. นางสาวมณีรัตน์  พรมยาลี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  คำบ้ง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีวิวัฒน์
3. เด็กชายเกริกพล  นามคำ
 
1. นายจักพร  พันหล่อมโส
2. นางสาววรางคณา  สท้านธรนิล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาริษา  ปัญญา
2. นางสาววราพร  โนนศรี
3. นางสาวสุภาวดี  อุทัยแสง
 
1. นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์
2. นายอาทิตย์  แสงโยจารย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ดีรนานนท์
 
1. นายจักพร  พันหล่อมโส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 12 1. นายก้าวหน้า  ไวคำ
 
1. นายจักพร  พันหล่อมโส
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปฎิพันธ์   ปัญญา
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์   ศรีพรหม
3. เด็กชายอานนท์  ปัญญา
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์
2. นายเบญจพล   บรรตะธิ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศลินนา  สรรพอาษา
2. นางสาวสุวานี  ธงอาษา
3. นางสาวอรชา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
2. นายเขตต์  เขตวิจารย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.17 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติธัช  แถมกลาง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ธาราศรี
3. เด็กหญิงเนตรกนก  แก่นนาคำ
 
1. นางสุจิตรา  ภูแข่งหมอก
2. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฐชณา  เจริญชัย
2. นายนัฐวุฒิ  บุตรนันท์
3. นางสาวมธุรส  ลาจันทร์
4. นางสาวยุภา  พรมแพง
5. นางสาวอภิชญา  เวียนพิษ
 
1. นางฐิตารีย์  ศรีพรหม
2. นางสาววิไล  ทาส่วย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคมเพชร  สมบัติหอม
2. นางสาวศลินนา  สรรพอาษา
3. นายสิรภพ  เคนเหมาะ
4. นางสาวสุภาพร  มหาโหมด
5. นางสาวหยาดรุ้ง  ทาระกานนท์
 
1. นางสาวจิรัชญา  เพ็งจาง
2. นายอังศุธร  ศรีพรหม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพัชกร  ปัดชาดี
2. นายสหชัย  ศรีพานัด
 
1. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
2. นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 1. นางสาวดุจฤดี  แก่นนาโพธิ์
2. นางสาววิไลรัตน์  คำบ้ง
 
1. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
2. นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
 
22 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก่นวงษ์
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
23 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายพงษ์พิพัฒน์  พัฒอำพันธ์
 
1. นายสรพงษ์    เชยโพธิ์
 
24 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีเสมอ
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
25 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 10 1. นางสาววัลลัยลักษณ์  สุระคาย
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
26 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐาปณี  เหง่าสี
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
27 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายปัญญา  หอมวงษ์
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเกดลัดดา  ชุ่มกระโทก
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
29 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  สรรพอาษา
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุวรรณคุณ
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
2. นายสรพงษ์   เชยโพธิ์
 
30 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิรักษ์  โชติทอง
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
31 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 1. นายจตุพล  คำภูมี
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายสมบูรณ์  ภูตาขำ
2. นายอนันศักดิ์  นิลแก้ว
3. นายเทพทัต  ชาญตะมะ
 
1. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
2. นายอาทิตย์  แสงโยจารย์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรธีรา  พิจารณโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  บางประอินทร์
3. เด็กหญิงเรณุกา  ดีถ้วน
 
1. นางพรรณทิวา  ธุระนา
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. นางสาวพนัสชา  ใยแก้ว
2. นางสาวสมฤทัย   แก้วมาตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นายภานุวัฒน์  เงาเพ็ชร
2. นายรัฐธรรมนูญ  ห่านคำวงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุวัฒน์  มะพันธ์
2. นายอุทัย  แทนไธสงค์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธวัชชัย  บุตตะวงค์
2. นายวีระพงษ์  แก้วสีทา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  อย่างเพชร
2. เด็กชายปฏิภาณ   แดงศรี
3. นางสาวลดารัตน์  ธัญญารักษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา  หมูสี
2. นายก้าวหน้า  ไวคำ
3. นางสาวอิสราพร  เกษแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวประภาศิริ  ชื่นอิสรา
2. นางสาวหัทยา  ชาเนตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลาพาพันธ์
2. นายอิทธิวิธิ  สินศิริ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุบลครุฑ
 
1. นางสุกฤตา  อุบลครุฑ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสนสกุล
 
1. นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  ดวงลูกแก้ว
 
1. นางสุกฤตา  อุบลครุฑ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีระศักดิ์  เลพล
2. นางสาวอุไรพร  มิ่งศรี
 
1. นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวอรัญญา  คำระกาย
2. นางสาวอุทุมพร  มิ่งศรี
 
1. นางสุกฤตา  อุบลครุฑ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  เขตวิจารย์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ธะนารัตน์
3. เด็กชายชนายุทธ  อุราแก้ว
4. เด็กชายชัยยา  แสนแก
5. เด็กชายธีระวัฒน์  ภาระกานนท์
6. เด็กชายนนตการ  กัณหา
7. เด็กชายภูมินทร์  ลาจันทร์
8. เด็กชายศตวรรษ  ทินจอง
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
2. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
3. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราวุธ  ศรีสะอาด
2. นายพิชิตชัย  โฮมแพน
3. นายวันชัย  ศรีลับสี
4. นายวเรศ  บัวใหญ่รักษา
5. นายสนธยา  ช่วยยา
6. นายสุริยันต์  ชัยจิตร
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
2. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
3. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  ทนันหา
 
1. นายสรพงษ์   เชยโพธิ์
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรักษ์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ต้นกันยา
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย