สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาโคชาติ
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ทองแม้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงสุริยะ
 
1. นางสาวญานี  สระแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงโสภา  วิวาสุข
 
1. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวฐิตาภา  ทองพันธ์
 
1. นางอนงรัตน์   ศรีนอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  แซงอุ่น
 
1. นายทวีศักดิ์   แสนศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวจินตนา   เลิศล้ำ
 
1. นายทวีศักดิ์  แสนศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงจริยา  สาเกตุ
 
1. นางสาวพนิดา  วิชุมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัญชลี  แสงอุ่น
 
1. นางเด่นนภา   บุตรหินกอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงลัดดา   สันทาลุนัย
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปิยาภรณ์   รีลัด
2. นายวัฒนพงษ์  ปัญญาสูง
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอดิศร   นามีผล
 
1. นางสาวจารุภา  เสริมศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 14 1. นายอภิศักด์  บุราคร
 
1. นางสาวณิชกมล  สำคัญยิ่ง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายปรัชญา  สิงจานุสงค์
2. เด็กหญิงพรนภา  พลบุญ
3. เด็กหญิงพัทราพร  เคนพิเค้อ
 
1. นางธัญพร  คงมั่น
2. นางสาวอรธิดา  ศรีวิเศษ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพัชรี  ดินแผ่น
2. นางสาวพิมพิมาศ  ธรรมนุล์
3. นายเอกชัย  บุญทัน
 
1. นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์
2. นางน้ำฝน  บุญมาก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงประภาพร  บุญประกอบ
 
1. นางสารภี  สามารถ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นางสาวธนาภรณ์  สมนาค
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.41 เงิน 9 1. นางสาวจันทรา  วิชุมา
2. นางสาวศิริลักษณ์   สันทาลุนัย
3. นางสาวแสงดาว  คำพันชนะ
 
1. นางสาวจิราพร   บุญสุข
2. นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  นามไธสง
2. นางสาวขนิษฐา  ทำทอง
3. นางสาววารุณี  สุขบรรณ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นนทวงศ์
2. นางสาววัชรา  ขันธะพาณิชย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  วิยาสิงห์
2. เด็กชายปรเมศวร์   ทองคำ
3. เด็กชายอิสรภาพ  วิยาสิงห์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สว่าง
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกร   มัทธะปานัง
2. นายธีรวัฒน์   ไชยมงค์
3. นายธีระศักดิ์   แก้วล้ำ
 
1. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
2. นางสาวเพียงดาว  ชินวงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สาทิพจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงสุจิน  เลาเลิศ
 
1. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  สระทอง
2. นางสาวสโรชา  ชื่นชอบ
3. นางสาวอภิญญา  อินทร์หอม
 
1. นายวัฒนพงษ์  สว่าง
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสมปรีดา  สาทุการ
 
1. นายวัฒนพงษ์  สว่าง
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายถิรวุฒิ   บุญพินิจ
2. นายเกรียงไกร  เสริมแก้ว
 
1. นายวัฒนพงษ์  สว่าง
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  นาคะโนทด
2. เด็กชายสิทธิชัย  ไมยาวรรณ์
 
1. นายสำรอง  สันทาลุนัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.29 ทองแดง 4 1. เด็กชายฆนาพงศ์  งามนัก
2. เด็กชายศิริวัฒน์  สุขุม
 
1. นายสำรอง  สันทาลุนัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุธ  ไตรพรม
2. นายสุรเกียรติ   ชาตรัก
3. นายอัครา  ไตรพรม
 
1. นายบัญชา  ภาวสิทธิ์
2. นายสำรอง  สันทานุลัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  วิวาสุข
2. นายสิทธิกรณ์   วิวาสุขุ
3. นายอุเทน  รุ่งพิรุณ
 
1. นายธงชัย  บุญวงศ์
2. นางสารภี  สายหอม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภาคพรม
3. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีเพชร
4. เด็กหญิงลักษณา  มณีวงศ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  งามนัก
 
1. นางสาวสุกัญญา  อิ่มใจ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวธัญญารัตน์  พุฒหอม
2. นางสาวปาริชาติ  โปร่งจิต
3. นางสาวมณฑกานต์  เนินทอง
4. นางสาวสุภารัตน์  บุญสม
5. นางสาวไพลิน  งามนัก
 
1. นางสาวสุกัญญา  อิ่มใจ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  การะเกษ
2. เด็กหญิงพรพิมล  วิชุมา
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ภูมะลา
4. เด็กหญิงวันวิสา  พรรณา
5. เด็กหญิงศริญญา  วรครุธ
 
1. นายกิตติพัฒน์  อินจนา
2. นางชวัลพัชร์  สุทธิชินธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.66 เงิน 7 1. นางสาวประภัสรา  สันทาลุนัย
2. นางสาวศิรดา  สายเล็ก
3. นางสาวสุดารัตน์  งึ้มโพธิ์ขวาง
4. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทัน
5. นางสาวไปรมาศ  สันทาลุนัย
 
1. นางชนิตา  แสนศรี
2. นายพงษ์พันธ์  เสาศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวดวงดาว  บุญท่วม
2. นางสาวทิพวรรณ  บุญเต็ม
3. นางสาวพรพิมล  งามนัก
4. เด็กชายศุภชัย  งามนัก
5. นายสำเริง  สันทาลุนัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  เสาศิริ
2. นางสาวพรพรรณ   วศะโสภณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณีล้ำ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ภาคพรม
4. นางสาวจุฑามาศ  ทะรารัมย์
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บุราคร
6. เด็กชายธีรินทะ  ฉิมพินิจ
7. เด็กหญิงนงคราญ  ศรีพิกุล
8. เด็กหญิงนฤมล  แก่นพิมพ์
9. เด็กหญิงนวลละออ  ภาคูกา
10. เด็กหญิงปนัดดา  บุราคร
11. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำกี
12. เด็กหญิงมินทราพร  ตาดำ
13. เด็กหญิงวิมล  สิงจานุสงค์
14. นางสาวศศินันท์  พุฒจีข
15. เด็กชายอดิเรก  วันโสภา
16. นางสาวอรอุมา  ชฎาแก้ว
17. เด็กหญิงเพชราภรณ์   พงษ์พันธ์
18. เด็กหญิงเสาวณีย์   สิงจานุสงค์
19. นายเอกพจน์  นิลทัย
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ   บุญเต็ม
 
1. นางชนิตา  แสนศรี
2. นายชวลิต  คุชิตา
3. นางชวัลพัชร์  สุทธิชินธรรม
4. นางสาวณภัทร  ประดับศรี
5. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่องใส
 
1. นายบุญทัน  ชัยงาม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวนิชาภา  มูลจัด
 
1. นายบุญทัน  ชัยงาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายจิระศักดิ์  สอนศรี
2. เด็กหญิงพวงผกา  สีมาจารย์
 
1. นางสายลม  โพธิโชติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวณัฐสุดา   นันทสิงห์
2. นายดุสิต   บุญประกอบ
 
1. นางสายลม  โพธิโชติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวขวัญฤดี   อนุลีจันทร์
2. นางสาวจิรัชฌา  ทองวิเศษ
3. นางสาวชลธิชา  วงศ์สุข
4. นางสาวชลลดา  วิยาสิงห์
5. นางสาวนิชกานต์   สอนศรี
6. นางสาวประถมาภรณ์   หาสุข
7. นางสาวภัทราภรณ์  ชัยนิตย์
8. นางสาวศยามล   ดวงรัตน์
9. นางสาวสุนิสา   เชียวเกตวิทย์
10. นางสาวอารีรัตน์   จันทร์โท
 
1. นางชนิตา  แสนศรี
2. นายบุญทัน  ชัยงาม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   เลาเลิศ
2. เด็กหญิงนิลุบล  เลือดสุคัน
 
1. นายฐานัสม์   พูนทรัพย์
2. นายนิรันดร์   ถนอมพันธ์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายณัฐวุฒิ  บุดดางาม
2. นางสาววรกานต์  กุหลาบกุลี
 
1. นายสุทวด   แท่นดี
2. นางเนติลักษณ์   ภูมิประชา
 
42 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสราวุธ  สมนาค
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  สุขเกิด
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
44 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญเต็ม
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
45 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอรรถกร  แก้วล้ำ
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีภูเวียง
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันต์   งามนัก
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวิศวะ  พงษ์พันธ์
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาริสา  สุขศาลา
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐศักดิ์   บุตรดี
2. นางสาวสุภัสสรา  กาละวงค์
 
1. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
2. นางอมร  พันชนะ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชัญญา  กาละวงศ์
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  ทองยืน
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุราคร
2. เด็กชายจักรพงษ์  นาคนวล
3. เด็กชายชวิน  คงโนนกอก
 
1. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
2. นางอมร  พันชนะ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  ธรรมนุส
2. นายทักษิณ  พางาม
3. นายอรรถกร  แก้วล้ำ
 
1. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
2. นางอมร  พันชนะ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุขเลิศ
 
1. นางสาวกัลยา  ปัญญาเหลือ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  ทองดาษ
 
1. นายอมรเทพ  คงตน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวิมล  วรรณโสภา
 
1. นายอมรเทพ  คงตน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริศนา  วิวาสุข
2. เด็กหญิงพรนภา  ผลบุญ
3. เด็กหญิงรังสินี  เกษรชื่น
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สารินทร์
5. เด็กหญิงวิชาพร  ไกรแก้ว
6. เด็กหญิงสมหญิง  โอรส
7. เด็กหญิงสุวนันท์  นนธิจันทร์
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญกล้า
 
1. นางสาวกัลยา  ปัญญาเหลือ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวธนิษฐา  พางาม
2. นางสาวนิศานาถ  ไตรพรม
3. นางสาวบุษยมาศ  สินสุพรรณ์
4. นายรุ่งโรจน์   สิมัยนาม
5. นางสาวอรวรรณ  หล่มคต
6. นางสาวอุทัยวรรณ  ทองบุตร
 
1. นางวรรณา  ทรงศิลป์
2. นางวิไลวรรณ  โสแก้ว
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติยา  คงมงคล
2. เด็กหญิงสุนันทา  ทาตะวงศ์
3. เด็กหญิงเรวิกา  บุญทูล
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นายศุภชัย  บุติมาลย์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายธวัชชัย  แสนศิริ
2. นายพิพัฒน์   ภางาม
3. นายอภิชาติ  ศรีบาง
 
1. นายกิตติพงษ์   เตียวเจริญกุล
2. นายพุทธวรรษ  พันชนะ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประกายแก้ว   อินเพียว
2. นางสาววิไลรัตน์   สันทาลุนัย
3. นางสาวสุทธิวรรณ  วิยาสิงห์
 
1. นางวรรณา  ทรงศิลป์
2. นางวิไลวรรณ  โสแก้ว
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงวริสรา  บุญมณี
2. เด็กชายอัมรินทร์   อบกลาง
 
1. นายณกรณ์   บำรุงธรรม
2. นายนิวัติ   โสแก้ว
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดิชพงษ์ภูมิ  รัตนาพูนเพิ่ม
2. เด็กชายอนิรุธ  คงยิ้ม
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีระพล  ระดมบุญ
2. นายนพรัตน์  ดีแก่
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายธเนศวร  บุญจูง
2. เด็กหญิงแพรวา  วงศ์มาตย์
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรศิริ  นิลทัย
2. นายตันติกร  วิยาสิงห์
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เทพศักดิ์ดี
2. เด็กหญิงวชิราพรรณ  สระแก้ว
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ   แก้วละมุล
2. เด็กชายพงศธร  เพชรสุวรรณ
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายกวีชัย  วิถุนัด
2. เด็กชายชัยยะ  สุธาอรรถ
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวสุกัญญา  บุญกล้า
2. นางสาวสุทธิตา  ก้งทอง
 
1. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัฒน์   บุญเสริม
2. นายเสริมศักดิ์   งามนัก
 
1. นายนิวัติ  โสแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวระเบียบ  โพธิ์งาม
2. นางสาวอาภัสรา  บุญธรรม
 
1. นายนิวัติ  โสแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุราคร
2. เด็กหญิงอัมพร  ชัยนิตย์
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ศรีภูเวียง
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกานต์  พวงเพชร
2. นายณัฐพล  สุขบรรณ์
3. นางสาวพัฒน์ธนันท์   ยอดงาม
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 7 1. นายทรงปัญญา  ทองดี
2. นายอรรถกร  สันทาลุนัย
 
1. นายณกรณ์  บำรุงธรรม
2. นายนิวัติ  โสแก้ว
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 1. นายภัทรดนัย  ยอดงาม
 
1. นางสาวฑิฆัมพร   อำนวยสวัสดิ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 9 1. นางสาวนันทิวา  ภาคพรม
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  อำนวยสวัสดิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายไตรศร  สติมั่น
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บุญเสร็จ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอุไรวรรณ  วิบูลย์ชัย
 
1. นางสาวขวัญศิริ  ศรีเพชร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 17 1. นางสาวบุญยานุช  พาภูมิพฤกษ์
 
1. นางสาวชุลี  กลิ่นสุวรรณ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.75 เงิน 6 1. นางสาวนภาวรรณ  ทองพันธ์
 
1. นางวันวิสา  บุญวงศ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปพนพัฒน์  ล่าทา
 
1. นางวริษฐา  นิ้วทอง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรัชนีกร  สุขเสริม
 
1. นางวริษฐา  นิ้วทอง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กชายกันตินันท์  บรรณการ
2. เด็กหญิงดาทิยา  วงค์หินกอง
3. เด็กหญิงปตัญชลี  สิงห์โตทอง
4. เด็กหญิงศรินทิพย์   วิชุมา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   พรมวงศ์
 
1. นางวิไลวรรณ  เตียวเจริญกุล
2. นางสาวเครือวัลย์   โพธิบูลย์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 1. นางสาวบุปผามาศ  ลำดับมาก
2. นางสาวมาริสา   อัยลา
3. นางสาววนิดา   ศรีวะรมย์
4. นางสาวอนุธิดา   สาทิพย์จันทร์
5. นางสาวอังคณา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวจินตนา  ชัยนิตย์
2. นายประสงค์   วิชุมา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์   บุญเต็ม
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญสุข
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 63.875 ทองแดง 7 1. นางสาววนิตา  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวจุรีพร  บุญสุข
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาพร   ภูสูง
2. เด็กหญิงชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
3. เด็กชายวิชิต  อ่อนสมัย
4. เด็กหญิงสุวนันท์  นนธิจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจพร  คุซิตา
 
1. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐปนีย์   ชูสกุล
2. นางสาวพนิดา  บุญเต็ม
3. นายสุรศักดิ์   สวัสดี
4. นางสาวอาทิตยา  วงศ์เจริญ
5. นางสาวเกศศิริ   สุขเกิด
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  อำนวยสวัสดิ์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญลดา  บุราคร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วิยาสิงห์
 
1. นางสาวจิรมน  งามนัก
2. นางสาวรัชดา  บุราคร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวเพ็ญพิไล  อนุจักรวาล
 
1. นางสาววรรณภา  สืบสังข์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 29.05 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  วิยาสิงห์
 
1. นางสาวรัชดา  บุราคร
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57.62 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกศินี  พานทอง
 
1. นางสาวอรชา  หงษ์เพชร์