สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลัดดา  ยุยรัมย์
 
1. นางเครือวัลย์  ชิณโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัตน์จนา  ทวีรัมย์
 
1. นางเครือวัลย์  ชินโสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิชัย  จำเริญใหญ่
 
1. นางเครือวัลย์  ชินโสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขทวี
 
1. นางเครือวัลย์  ชินโสม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยุยรัมย์
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ยีรัมย์
 
1. นางเครือวัลย์  ชินโสม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ยีรัมย์
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  มาดี
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายสรไกร  หม้ายหวัน
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงตีระนิตย์  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงอาภาพร  ยามดี
3. เด็กชายเดชา  ยามดี
 
1. นายสวัสดิ์  ชิณโสม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ยือรัมย์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  นักบุญ
3. เด็กชายสิริคุปต์  ไชยแสน
 
1. นายสวัสดิ์  ชินโสม
2. นายสวัสดิ์  ชินโสม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  งามสะอาด
2. เด็กหญิงอัยวิน  ชนะศรี
 
1. นายสวัสดิ์  ชิณโสม
 
11 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำแพ่ง
2. เด็กหญิงกิตติยา  ยือรัมย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสธรรมงคล
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  มงคลจินดาโชติ
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุตรงาม
6. เด็กหญิงดาวประกาย  ฐานะ
7. เด็กหญิงนิศาชล  ก้านอินทร์
8. เด็กหญิงปลายฟ้า  งามสะอาด
9. เด็กหญิงลัดดา  ยุยรัมย์
10. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีแก่บ้าน
11. เด็กชายวิชัย  จำเริญใหญ่
12. นางสาววิมล  ถิตย์รัศมี
13. เด็กหญิงสมฤทัย  ยีรัมย์
14. นางสาวสุกัญญา  อินสำราญ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขทวี
16. เด็กหญิงอาภาพร  ยามดี
 
1. นางสาวกุลณิศญา  รงงาม
2. นางจำรัส  ผาเจริญ
3. นางนิกร  ดวงวงษา
4. นางลักษณ์ขณา  ยีรัมย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายสมจิตร  บุญทูล
2. เด็กชายสหรัฐ  ศาลางาม
 
1. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสธรรมมงคล
 
1. นางนิกร  ดวงวงษา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยบุญญา
2. เด็กชายเจตชฎา  เรียบไธสง
 
1. นางสาวยุวพา  จันทร์พลงาม
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กชายบัณฑิต  สมสกุล
2. เด็กหญิงมาธวดี   ยุยรัมย์
3. เด็กชายศุภกิจ  ศิลา
 
1. นางจำรัส  ผาเจริญ
2. นางสุจิตรา  วรเนตรสุทธิกุล