หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม นางรินทิพย์ วารี   0885493963
2 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายอำนาจ นาไชย   0817087941
3 ค่ายลูกเสือภูเขาทอง อ.เมืองฯ จ.นครพนม  
4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร  
5 วิทยาลัยการอาชีพฯนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายขันชัย ทองอุ่น   0903353337
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์   0819650009
7 สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร นายปรีชา พาลุกา   0812621413
8 สนามกีฬากลาง อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายประทีป โรจนาพงษ์   0817392195
9 สนามกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม - 17.409072,104.775547 -
10 สนามศาลากลางจังหวัด อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายเสถียร ถิ่นมุกดา   0844745887
11 สวนชมโขง อ.เมืองฯ จ.นครพนม  
12 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (สวนสุขภาพ) อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายเสถียร ถิ่นมุกดา   0844745887
13 สวนเทิดพระเกียรติ อ.เมืองฯ จ.นครพนม  
14 เวทีตะวันเบิกฟ้า  
15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายธนู แดงวิเศษ   0821161196
16 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  
17 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นางฉวีวรรณ มีสติ   08-5759-2972
18 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายฉลอง บุตรกาล   0817394092
19 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายรณชัย ปัญญาพ่อ   0872370858
20 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายประสาน สุคำภา   0819656389
21 โรงเรียนชุมชนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร นายณรงค์ ไชยสะอาด   0821167256
22 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายสมปอง เสียงล้ำ   0833435809
23 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นางมาลินี กลางประพันธ์   042619082
24 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม น.ส.สุวรรณ บุสุวะ   0836799067
25 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม นายพิศดาร วงศ์บุญยัง   0898430415
26 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายสุธีร์ กัลยามา   0897111488
27 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพล   0814710822
28 โรงเรียนทีโอเอวิทยา อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายราชัน โภคสวัสดิ์   042660564
29 โรงเรียนธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายชนินทร์ ทัศคร   0899428050
30 โรงเรียนธารน้ำใจ อ.นาแก จ.นครพนม  
31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายอนันต์ สุวรรณหงษ์   0841953656
32 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร  
33 โรงเรียนนาแกพิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม นายสุวรรณ ตรีขัน   0812612240
34 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม นายศิริชัย ไตรยราช   0819645550
35 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายธงชัย บุตรกาล   0858569600
36 โรงเรียนบ้านกุดแข้ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายวิพัฒน์ บัวชู   0831513401
37 โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายสุระชาติ นนทะเสน   0812635426
38 โรงเรียนบ้านคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ   0878548261
39 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายเรืองศักดิ์ ชุปวา   0898417912
40 โรงเรียนบ้านต้อง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายประมวล ปัสสาคำ   0862285007
41 โรงเรียนบ้านท่าค้อ อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร   0850012978
42 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายพิสุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์   0899407559
43 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย อ.เมืองฯ จ.นครพนม นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ   0817088106
44 โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายบุญถึง พรมสุ้ย   0812626446
45 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายวิรัตน์ บุตรดีวงศ์   0898408440*
46 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายประหยัด วังวร   0816011701
47 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช   0810515284
48 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายทองอินทร์ บุญประสพ   0895701454
49 โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองฯ จ.นครพนม  
50 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายเทวฤทธิ์ บำเพ็ญ   0833390799
51 โรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายประสิทธิ์ โคตรภู   0819657028
52 โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน   0834515313
53 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายอุทิศ ผิวขำ   0819994713
54 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร นายสุคม สุอริยะพงศ์   0811173971
55 โรงเรียนบ้านหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายธนา น่วมนวล   0897115371
56 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
57 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายสังคม วรโยธา   0894206409
58 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายทองมี แก่นบุตร   0883168093
59 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองฯ จ.นครพนม  
60 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายสมจิต ราชิวงค์   0844286504
61 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายประทีป ขุมทอง   0844288564
62 โรงเรียนมุกดาลัย อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายวรวิทย์ เมืองโคตร   0819549952
63 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายชาตรี ประดุจชนม์   0817686208
64 โรงเรียนมุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร  
65 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายประชาชาติ รัตนวรรณี   09819545100
66 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.นครพนม  
67 โรงเรียนสันตยานันท์ อ.เมืองฯ จ.นครพนม น.ส.สุภาพร จันทร์โลมา   0872258255
68 โรงเรียนสุนทรวิจิตร อ.เมืองฯ จ.นครพนม นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร   0801985891
69 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  
70 โรงเรียนหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายพลชัย สุขคณา   0862387325
71 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
72 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายสมพงษ์ อุมะวรรณ   0818739994
73 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายพัชรพงษ์ ทัดศรี   0812631110
74 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก อ.นาแก จ.นครพนม  
75 โรงเรียนเซนยอแซฟมุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร  
76 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายวรวิทย์ เมืองโคตร   0819549952
77 โรงเรียนเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร  
78 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน   0834515313
79 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม  
80 โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายเพชรนิล ต้นสวรรค์   0898433106
81 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร นายณรงค์ ไชยสะอาด   0821167256
82 โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]