หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิไลวรรณ วงค์จำปาโรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจำเริญสุข ขาวงามโรงเรียนบ้านช่างปี สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางสุเทศ ประชุมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสนิท ผาลีโรงเรียนบ้านหัวหาด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ทานะสิงห์โรงเรียนหนองไข่นก สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนโนนดู่ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวมะลาวัลย์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ ไชยภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางสุจินต์ บุตรเวสโรงเรียนบ้านธาตุ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรำไพ ไชยพาลีศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุทร อารัมภ์วิโรจน์โรงเรียนชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีบุตตะโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายธนกฤต มะธุเสนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สิงหันต์โรงเรียนบ้านค้อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมนัส อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิไล สุวรรรณมาโจโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางอุดมวรรณ ประพัฒน์พงษ์โรงเรียนบ้านนาทราย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางยุภาพร ตามบุญโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรีโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา คำหาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ โคตรสุโพธิ์โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คตโรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นางสุภาวดี กุลจันทร์โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
5. นายเสน่ห์ ทันอินทรอาจโรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี กุลวงศ์โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนุชจรินทร์ ภางามโรงเรียนย้านหนองหว้า สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางติตาพร จันทะวงษ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางอัญชลี วงศ์เทวราชโรงเรียนธารน้ำใจ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจริญญา เกษมสุขโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางสมบัติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวประไพวรรณ ย้อยดวงไชยโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุขศรี อัครเนตรโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กฤษณะกาฬโรงเรียนบ้านนาเรียง สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางลัคนา มนตรีพงศ์โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นางบุญเพ็ญ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางวิลาวรณ ชัยบุญมาโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เลื่อมใสศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สิงห์ชาโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางโชคดี คำเพชรดีโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางเล็กฤทัย รักษาเมืองโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
5. นางนิตยาภรณ์ แซ่ริมโรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง สิงหราชผู้อำนวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธิ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล งอยผาลาโรงเรียนบ้านดงหลวง สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
3. นางราตรี อินไชยาโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางพิราวรรณ พลโลกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางอรวรรณ พงษ์พุดโรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
3. นางอัจฉริยา คูณคำโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
4. นางจิราพร รองเมืองโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสุทธิดา สุทธิคุณโรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางศรีสมร พรอร่ามโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสุพัตรา สดสะอาดโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางปรารถนา บุตรอุดมโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นางสวาท โชติวังโสโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุดม ส่วยโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านนาทม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางรัตนา บุญพามาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางจินดา ลำพุทธาโรงเรียนบ้านสองคร สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
5. นางสาวบังอร พลศรีดาโรงเรียนบ้านขาม สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
6. นางสาวอินทร์เดีย นาโสกโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทราย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางภาวนา แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางฉอ้อน มณีปกรณ์โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางสุชัญญา เยื้องกลางโรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
5. นางทานตะวัน จันทวันโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
6. นางรัตนา ยืนยงโรงเรียนบ้านคำดู่ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวิญญู คำหาโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ จ้องสาระโรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางมณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
6. นางเจนจิรา ชูศักดิ์โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสังคม วีระพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาติ คำหุ่งโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางประภาวดี กาสาโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
5. นางศรัณย์ภัทร อินทร์ธิวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
6. นางวิภา คนหาญโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมบิล บริสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ พรหมวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ แสนเคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวรัชฏาพร ผิวเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นางประเนียน จุลวรรณโณโรงเรียนบ้านสดำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
6. นายวิเชียร อุ่นศิริโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเกษม สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายสมพงษ์ สุรารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางประเสริฐ บริโปรโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
6. นางจินตนา สายคงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ก่อคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายธีรัช คำยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคนสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางสาวกลิ่นเกสร นวลตาโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางดาหวัน หุตางกูรโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางสุมาลี นามแสงโรงเรียนบ้านพังคอง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายยุทธพล คำมุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านน้อย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ยศไชยวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางพัชรี เพียรชนะโรงเรียนธารน้ำใจ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
5. นายธนบัตร พละชัยโรงเรียนบ้านจาน สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
6. นางปิยะมาศ ขวานครโรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
7. นายชวลิต แสนสุขโรงเรียนบ้านนาเสือหลาย สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายจักกรี งามสมบัติโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุกโรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายปัญญา จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไชยยา สาระไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสนอง เดชทะสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผักปอด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายวรงค์ แพงดีโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางลำดวน บำรุงศุภกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
5. นายสกลศักดิ์ บุญไชยโยโรงเรียนสี่แยกบ้านสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
6. นายศราวุฒิ คล่องดีโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
7. นายชวลิต แสนสุขโรงเรียนบ้านนาเสือหลาย สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายจักกรี งามสมบัติโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุกโรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายปัญญา จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวภู สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา วงศ์ล่ามโรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายสมพงษ์ อภิวัฒนานุกุลโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางศิริเพ็ญ บุญเชิดโรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
5. นางไพจิตร ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
6. นางพรรณเพ็ญ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวดอกมะลิ ใจตรงโรงเรียนบ้านนายอ สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางจิราภรณ์ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางปริสา ลมงามโรงเรียนบ้านป่งโพน สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายทวีชัย ดวงผุยโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายกิตติชัย ไขขุนทดโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชุมพล ประเทพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สาสอนโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายไพรวัลย์ คำลุนโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางวารี ธนะคำดีโรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นายวิชัย ใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
6. นางสาวพัชยา กุชโรโรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
7. นางไพรินทร์ เทพพรรทาโรงเรียนบ้านพรานอ้น สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายพงปริญญ์ เทพคำพาโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสุธิดา คนขยันโรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางวงเดือน บัวพรมโรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวจิราภรณ์ บุญจำโรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ลมงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 2 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร อุ่นอกพันธุ์โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายโพวิล ศรีมีชัยโรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางรันดา วีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
6. นายอภิญญา ขำคมโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวโสภา ศรีสุภาโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายราชวัฒน์ ปัททุมโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายชมภู ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวยุวรัตน์ คนหาญโรงเรียนตูมหวาน สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายอนุชา ภาคนามโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ สพป.มุกดาหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี่ยม บุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายจักรเดชา เรียมแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
4. นายสุรจิตย์ ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางวนิดาพร วรวิรุฬห์วงศ์โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายทองเลื่อน บุญเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสมศรี ระดารุตศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายกรกฎ พลตรีโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางฉัตรวรีย์ บุญสิริเกียรติโรงเรียนบ้านธาตุพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ กาฬมาตย์โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายธวัช สุขบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูวง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วนโรงเรียนบ้านนาจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายสมพร ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นางพิมล สารกาลโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
6. นางอรวันท์ ประทุมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเดชดำรง ตุระซองผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ พาลีรักษ์โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางอุไรวัลย์ ธนะคำดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางจริยาวดี วรชินโรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวมาลินี ไชยวัฒนนันทน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
6. นางปรียารัตน์ ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญเติมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำดู่ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางคำปิ่น ทีสุกะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกรโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายประเทือง คงวันโรงเรียนการุญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
6. นางกานต์พิชชา ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประดิน อินไชยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สุทธิบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายอรัญ เทือกขันตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางชญาภา สุรสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าคล่องโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.28กรรมการ
6. นายสมชัย สายแก้วโรงเรียนบ้านโน้นศรี สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. นางศิริโสภา ทะเสนฮดโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายคงชนะ ปะมาคะเตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะโน สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายบุญร่วม คิดการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ สิมเสมอศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
6. นางขวัญเรือน คำมุงคุณโรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวบรพันธ์ แสนโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ กวดวงศ์ษาโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายพัฒนา ถาพรโรงเรียนหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีแสนโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
5. นายสมประสงค์ เพลิดพราวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
6. นางสาวปรียามาศ ยืนยงโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเทพฤทธิ์ ศิริจันทพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ คำชนะโรงเรียนบ้านนาน้อย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางกัญวรา อารีรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางสุพิศ ศรีภูพานโรงเรียนตะดอบวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางชวนพิศ แสงสวนโรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
6. นางกาญจนา อาจหาญโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกิ่งทอง แก้วมะโรงเรียนบ้านภูกระแต สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี จุรีมาศโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
5. นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางฐิตินันท์ รินทราชโรงเรียนบ้านบาก 2 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุเพศ ยุติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายเข็มชาติ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านแขนนาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายวีระวิทย์ จากผาโรงเรียนบ้านโคกกอกฯ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
5. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
6. นายชมเชย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ นาจานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศน์ สพม เขต 28กรรมการ
5. นายอัครเดช จันทร์โยธาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายอดุล สุรวาทกุลโรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
7. นายยุทธนา เชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูม สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ปกป้องโรงเรียนชุมชนบ้านนาพระชัย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายศักดา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านปากบัง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ฉลาดสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายยอด สะตะโรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิโย ลุสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนอินทรแปลง สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
4. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 28กรรมการ
5. นายดิเรก ลิภาโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายฉัตรชัย ปทุมไกยะโรงเรียนเมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
7. นายสมหวัง สินชูโรงเรียนบ้านไก่คำ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
8. นายวราวุธ ศรีตะชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบัานวังแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
9. นายวัชระ ก้อนคำตันโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา คนไวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพัฒนา สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 28กรรมการ
4. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21กรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ บุญเทียมโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายบุญยืน โคตะโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป.นครพนม เขค 1กรรมการ
7. นายสำราญ คุณพาทีผู้อำนวยการโรงเรียน ณ นคร 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
8. นายอนุรักษ์ พรไชยโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิพัฒน์ พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงคำ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา สายเนตรโรงเรียนบ้านเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นางมะลิจันทร์ หมั่นเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาด สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
4. นางสุภารักษ์ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแมว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย อุดมผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม ตาลจินดาโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นายดำรงค์ คงแสนคำโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
4. นายเอกมินทร์ ชินโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคับพวง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไฉน มีบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรมัย โพธิ์ตาดโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นายชัยมงคล บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางดาราภรณ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุดใจ สุทธิรันดร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ธนะคำดีโรงเรียนบ้านม้า สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรัศมี วะชุมโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางรัตนา หาญเจริญโรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางนวลน้อย แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแถวทอง มาตยะโคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเต่าบ่า สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นายพยับ ใจหาญโรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ จิตจักรโรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางรำไพ ทัศครโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า โทผางวงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางปริญญา ผิวขำโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงฯ สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายธงชัย สารทองโรงเรียนกรรมการ
4. นายโกเมศ ชนะเคนโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยโย หน่อสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
3. นางวราภา สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายดรุณ อนงค์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางกชมล อยู่สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา กิ่งบรรเทาโรงเรียนบ้านมหาราช 2 (ภูคำ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
3. นายธนากร โพธิ์สุโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายภิรมย์ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ ไชยสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินแดง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย พลไชยโรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ผาอิดดีโรงเรียนบ้านคำไฮ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ทัศครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ แทนคำศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
3. นายสมยศ เกียรตินอกโรงเรียนชุมชนหัวหิน สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
4. นายณรงค์ คำมั่นโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายนิเรศ ศรีโพนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายหงษา วงศ์จำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมใจ ชนุคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านหนองสิม สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เครือหว้าโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิเชษฐ บุตรวรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปิยภรณ์ นาทองบ่อโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวศักดิ์ศรี ทาวะพันธ์โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นายนันทพล เรืองริวงค์โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางยาใจ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประวัติ ดลเจิมผอ.ร.ร.บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยา) สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ศาสนสุพินธุ์โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นางพรพิมาน สอนกลางโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ ปรีประสาทโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า สพป.มุกดาหารกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัจชราวดี กสิบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชิน หอมชื่นโรงเรียนบ้านหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางจิตติมา อินทะปัญญาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางพาณี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแสง สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี แก้วประภาโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางปาจรีย์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านโพนบก สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางสุวัน วิเศษศรีโรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางศิริณัฎฐ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทองคำ อรรคสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นางกาญจนา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางอุนาภรณ์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางวารุณี พลหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย จันดีผอ.ร.ร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสุจินต์ สวนไผ่โรงเรียนบ้านชมภูพาน สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายมานิต คำแก้วโรงเรียนบ้านโคก 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวปราณี ศรีส่งโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวันคำ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุบลสวัสดิ์ ฝั้นสีดาโรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นางสุพรรณี ภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
4. นางชมนาด กาญจนกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์โรงเรียนบ้านอูนนา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายแหวน แสนสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. ดร.สุภาพร บัวช่วยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นายพิริยะ มหาจันทร์โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นางเบญจรงค์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบุญมี เครือพันธ์ผอ.ร.ร.บ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิทจัย ใจศิริโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางปริญญา ติยะบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุญคูณ นุกูลกิจโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอัมพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวทองใส เทียมสกุลโรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นางสุภาพ เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาโปน้อย สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วันนาโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพลพักษ์ คนหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทภูชิตสส์รัชชานนท์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นายประทักษ์ ปอแก้วโรงเรียนบ้านเสารึก สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายวิบูลย์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายปริญญา อุทาโรงเรียนบ้านนาเข สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ทองเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายมงคล กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายสุวพล เป้ดทิพย์โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางสายัณต์ ชัวนินีโรงเรียนเมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายทรงวุฒิ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล พุฒซ้อนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นายสากล ผางดีโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นายสุพจน์ ชินวงษ์โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสุจินต์ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนสามผง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพเลื่อน ไชยสุริย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร วงษานุรักษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายอภินันท์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสันต์ชาย ถาวรโรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนมเ ขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ควรชมโรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย ชินพงษ์ธรโรงเรียนบ้านกุศกร สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
3. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างฯ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทองโรงเรียนบ้านนาคอย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ประพัฒนพงษ์โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ พรดอนก่อโรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นายชาญ อาวรณ์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นายไฉน รัตนมาลีโรงเรียนบ้านนาเสือหลาย สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางชะอ้อน สินไชยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา บุญยอโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ เชาว์เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย อินธิชัยโรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ทบศรีโรงเรียนบ้าอีโต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นายนรินทร์ คำทองไชยโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายปัญญา วงศ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสนธยา ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบุ่ง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายรังสิต พิพิธพลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนรงค์ ทองสุกโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เมืองโคตรโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายเทศกาล นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาชุม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายมงคล อินทร์พาพรหมโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส สายรัตน์โรงเรียนบ้านดอนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
3. นางวชิรา พิดพลโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายชาญชัย เจริญขันธ์โรงเรียนบ้านพนอม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายแสง พนมอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มีระหงษ์โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายโชคดี พรสี่โรงเรียนบ้านนาไฮฯ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
3. นายชาตรี ตะประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายนพดล สายจันทร์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสำเร็จ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ บุตรดีวรวงค์โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ จรุงไทยโรงเรียนบ้านนาโฮง สพป.อุดร เขต 3กรรมการ
3. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
4. นายคำเพียร กุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย อินตาจัดโรงเรียนบ้านสว่างสำราญ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นายสามารถ ลุนพรหมโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสมนึก คำประภาโรงเรียนบ้านภูกระแต สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอรินทร์ ใจแน่นโรงเรียนบ้านโพนสว่างนางิ้ว สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนามัย ชัยปราบโรงเรียนวังขอนพาดหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
3. นายสุพล แดงมณีโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นายสมจิตร ธิคุณาโรงเรียนบ้านท่าไค้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ กองไชยโรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย ไขระวิโรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช เหมะธุลินโรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายสุนทร นิลม้ายโรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายบุญอุ้ม ติยะบุตรโรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ มหาวงศ์โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แผงบุดดาโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นายคำผล แก้วสีสมโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายปิ่นศักดิ์ ถวิลการโรงเรียนกุดกว้างสวสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย มายาโรงเรียนบ้านกกตูม สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายวิษณุพงศ์ วงษาเนาว์โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ภาษาพรมโรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
3. นางสันทนา พละพงศ์โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์ เปรมศิริวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายบัณดิษฐ์ พลราชมโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางชญาณ์พัชร ทีสุกะโรงเรียนบ้านข่า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายนครชัย วงษาเนาว์โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพีย สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านนาเสียว สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายวิเชียร สังข์ชาตรีโรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเอกพล แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
3. นางนริสรา ขวาของโรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสุดาวดี วะชุมโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ธิมาชัยโรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นายคำแดง วิสุทธิยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายขวัญชัย หล้ามุงคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์(สิงหเสนี) ประธานกรรมการ
2. นายนิกร เชยชมศรีโรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางพาวรรณ แสนสุขโรงเรียนชุมชนบ้านศรีบุญเรือง สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายบรรจง คำเกษโรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางอุไร แสงเขียวโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ น้อยนางโรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายฤทธี อยู่ดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ลายยาวโรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนชุมชนบ้านนาโสก สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายปริญญา ปากดีโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.จิระโชติ ใจตรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนังโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
3. นายอำนวย ซามงค์โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางณาฎญา คันธาวัฒน์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ชัย แมราผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายธวัช ศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายวินัย บุญสินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนันตชัย แมราผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายึำคำลือ บินศรีผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายสิทธิผล กาญจนศิริรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายดำรงเดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
2. นายนพรัตน์ คำโสภาโรงเรียนชุมชนหนองสอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายนัฐชา โพธิ์ศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางนิพาภรณ์ แก้วอินธิโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ ตติยะรัตน์โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
3. นายเจริญ หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ์ มลศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางนัฐชา โพธิ์ศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเรืองกิตติ์ วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายประสงค์ บาลลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นางดวงใจ สังฆะวรรณโรงเรียนไทยรัฐ 101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสมมาศ วงษ์จันทร์วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมมาศ วงษ์อินทร์วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายเจตนากร สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นางแสงสินธ์ ปุณขันธ์โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปราโมท สุขโขผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายชะสิน นุ่นสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุลาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป.มุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สุขโขโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กฐินสมมิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอัญวีณ์ อินธิรัตน์โรงเรียนบ้านคำผึ้ง สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ ชินโคตรโรงเรียนวัดพระธาตุพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอนุกูล แว่นประโคนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.มุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุกูล แว่นประโคนมัธยมสังคีตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดวงจันทร์ อัคติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
4. นางยวนใจ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านสองคอน สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางกลิ่นแก้ว บัวโคโรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อรรถฤกษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อะคะศรีวรผู้่อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายกฤษณะ สงวนชมโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป.มุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ มานะสมปองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ โชติวังโสรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทโสภาโรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา บัวผันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายนิวัตร โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิษ ทองคำวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิไกร มั่งธงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวทิพภา คุณวุฒิโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางนภาพร วุฒิเสลาโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
5. นางมารียาศ สุพงษ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นางสุธิรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ขุนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระทึมโนนสะอาด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายทองดี คณะศรีโรงเรียนหนองเลิงคำ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นายนคเรศ แสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายณิกร กรีโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะธาย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นางสายวสันต์ สุระไตรโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนโคกหนองหล่ม สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ แก่นนะโรจโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายประพาส เหง้าเกษโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสุรินธร กองเพชรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
5. นางลัดดา จักษาโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางวาสนา กุตระแสงโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางจรินศรี สุหร่ายผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายมนพ จักษาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพม.เขต 4กรรมการ
3. นายอดินันท์ นามสีฐานผู้ำอำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
6. นายสมพร เทือกตาทองโรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปราศรัย อยู่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ นิลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายตฤณ บุตรผาโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นายอนุชิต สารีกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นายจรินทร์ แจ่มอรุณผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธีระพร นิลสาขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหาด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
2. นายไพบูลย์ เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นายปราศรัย อยู่ดีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
5. นายจรินทร์ แจ่มอรุณกองการสังคีต (กทม.)กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเด่น โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุพัตร แย้มทับอาจารย์สถานบันการแสดงโรงเรียนภัทราวดีหัวหินประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นางส่งศรี ศิริผลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายฉลองชัย เมืองมัจฉาโรงเรียนบ้านดู่ลาด สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
5. นางวราลักษณ์ ทองนาคโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายอ้อมเทียน แย้มทับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นางเรือนแก้ว โกษาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางจิภราภรณ์ กั๊ววัลย์โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
5. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นายวิทูรย์ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายดำเกิง วรเกลิงกุงศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสุริยา วะชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
5. นายปพน กิตติโรจน์ฉัตรโรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
6. นายศิริศักดิ์ วงษ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
7. นายสราวุฒิ ไวว่องโรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายธณรรนพ ได้พึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมะเสี่ยง สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ ศรีนุเสนอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายถาวร วงศ์สีลาโรงเรียนเซนต์ขอเซฟมุกดาหาร สช.กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ สิทธิจักรโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
6. นายชิษณุพงษ์ พิมพ์หาญโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
7. นายสายัณห์ ช่วยวัฒนะโรงเรียนบ้านผึ่งแดด สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางพรศรี ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายวัยวุฒิ ชุมนุมโรงเรียนบ้านเป้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
3. นางธัญจิรา ใจสุขโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายปิยะ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองดุด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายณัฏฐเกียรติ พลเชียงขวางโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร มหาโคตรโรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ปลุกกระโทกโรงเรียนบ้านวังมน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นายวีระวุฒิ กินลาโรงเรียนบ้านแก้ง 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางพาณี ชัยราชโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นางอานันท์ นิลสนิทโรงเรียนบ้านนาจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภวิชญ์ ศรีมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ หมั่นวิชาโรงเรียนวังคางฮุง สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายจักรพล พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นายคำภีร์ สมชมโรงเรียนบ้านบะ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสัญญา อุผาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรงโรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ขอนแก่น เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ วังคะฮาดโรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวิโรอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอำนวย สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยง สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นายพายุ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ เชียงตุงโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(ท่าบ่อศรีรัตนอำนวย) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบัญชา เสนาคูณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายอุภัย ภาระเวชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางวาสนา ชาปะวังโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทูนศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทรงสิทธิ์ ทองจรัสโรงเรียนแกเปะราษฎร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ศานติกรกิจโรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นางหาวะดา บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ สีกาลังโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอยู่ เตียงสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานโรงเรียนบ้านดอนช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นางสาวเมธินี ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายพูนทรัพย์ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเลพล นนทะแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโห่นโห่ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายสุมนตรี วงศ์คะสุ่มโรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสุภาพร ผาบุญโรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ บุพศิริผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมาน วันแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นายประพจน์ศักดิ์ ธงไชยโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคำพอก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี อัสการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร ศิริภักดิ์โรงเรียนดอนหวาย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ลอดคูบอนโรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเชนต์ยอแซฟมุกดาหาร สช.กรรมการ
5. นายสุทัศน์ พืชนุกูลโรงเรียนบ้านวังตามัว สพป.นคพรนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ วิลาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิลาส คำมีแก่นโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ปัตลาโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นายกล้า อุณวงศ์โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป.มุุกดาหารกรรมการ
5. นางช่อผกา พรมน้อยโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร เถรวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา วารสารโรงเรียนบ้านดง สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายนเรศ เชื้อกุลาโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่าง สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ทองนุชโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงค์โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทะสิน กัลยาแก้วโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกิตกร พิมพ์บัวมีโรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นางพวงเพชร บุตรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี มังคละคีรีโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายคารมณ์ เพียรภายลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะทาย สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต ศรีคะเณย์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านหนองกะปาด สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายภูมินทร์ รักษ์พงศ์โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางนลินี จันทนะโรงเรียนบ้านต้อง"ศรีบัวบาน" สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิทยา เยียวรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีอูน สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึิกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
4. นางอรกุล เชื้อทองโรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางวรรณลักษณ์ ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ อุคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ รองเมืองโรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นางพัชริกา คำแสนโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ นาโสกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาบอน สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายมานะ เตโชโรงเรียนบ้านคำผาสุก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ทองล้ำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนงัว สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรารัตน์ สมชมโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายวัชระ กินณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.เขต 22กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปรีดา ก้องเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพาสุกากรภูมิ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ยะภักดีครูโรงเรียนบ้านนาคอย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นางรัชดาพร แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ แสนวิเศษโรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางศิริต้า อุปพงษ์โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางวชิราลักษณ์ จันทรสาขาโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ โลคลังผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
3. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม.เขต 22กรรมการ
4. นางศิริรักษ์ แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางอารอน ผลสว่างโรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ อมรสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกัณฑิมา เรไรโรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
4. นางสาวบุษบา เรือนเป็งโรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางนาตยา กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายบรม บำรุงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง กุลธวัชศิริโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นางพัฒนา บุญคัมภ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นางดวงธิดา ว่องไวโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพัตราภรณ์ จันทร์สองดวงโรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรารัตน์ ศักขิณาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวรนุช สร้อยศิลาโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดพระธาตุพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมมัคร ผลสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขัว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นสุคนธ์ หาญกุลโรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภา สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางรัชนีกร ศริลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประกิต บางทรายผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายปรีดี เรืองแสนโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางอมรา เนื่องโคตะโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
4. นางศิริเนตร บัวสายโรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางซิลเวียหลุยส์ ไชยมาโยโรงเรียนบ้านค้อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางวิไลพร บุณยากรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสังคม ธนูชาญโรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายอุเทน เชื้อคำวังโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางอรชา หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านไชยศรี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ ไชยบุญตาโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเอมอร ภูแด่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรี สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา ชาจันทึกโรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
3. นายวิชิต จันทรวงศ์โรงเรียนแมดนาท่ม สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นวลตาโรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ เดชกุญชรโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอำนวย แฝงสาคูโรงเรียนบ้านดงมอน สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพัฒนศักดิ์ ไชยสารโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายสุข วันลิโกโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางเสมา บุ้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
6. นางมรกต แสงนาโกโรงเรียนบ้านเปียด สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทยโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ศรีวรมย์โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา ผ่านมาโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ เถรวงแก้วโรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางนภาพร ฉัตราภรณ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปริปุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ไชยมาตย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
3. นางกมลทิพย์ รอบรู้โรงเรียนบ้านสลักได สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ เขียวสังข์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายสมชัย คำเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายพรอนันต์ ศุภโชคธนเศรษฐ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทักษิณ คนซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ทิพย์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางดรุณี ฉลาดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายเจริญ บุดดีเสาร์ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
5. นางพิกุล ไกยะฝ่ายครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายประดุงศักดิ์ ศรีเวียงโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชินชาติ ชูคำสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเต่า สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ศรีสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางภัทรียา ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางนันทิยา ศรีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
5. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการ
6. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายภูวดล พลอยพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำฮี สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสกุลรัตน์ ทองแพรวโรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางอมร พนมศักดิ์โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางอุทิศ คะปัญญาโรงเรียนบ้านเชียงเซา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบรรลือ มิระสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ ประพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
3. นายวันชัย บัวชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางเยือน ปทุมชาติพัฒน์โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
5. นายวสันต์ หลวงศรีโรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
6. นางมารศรี แวงดีสอนโรงเรียนบ้านยางงอย สปพ.นครพนม เขต 2กรรมการ
7. นางพนิดา คนเพียรโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 สพป.มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเชิญสิน ไชยเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก 2 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. ดร.ชรินดา พิมพบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อใต้ สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายสุธี ชิงชนะโรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นางเกียรติศรี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านนาทม สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สุมนารถโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางสวนสวรรค์ ทิพยเลิศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ สินพูนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพรประเสริฐ ทุมจันทร์โรงเรียนบ้านหิวสิ่ว สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางเตือนจิต จันทรเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางศุภรา แก้วลาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายสุรพล บริโปรโรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ เดชทิศโรงเรียนบ้นชะโนด 1 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เกิดศรีทองโรงเรียนบ้านสร้างช้างฯ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นายสังคม รังทองโรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นายวิเชียร บ้านกลางโรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายกุศล วรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายสุบิน เมืองโคตรโรงเรียนบ้านพังคอง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายจรูญ คนหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาวรรณ หอมชื่นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นางจิตประสงค์ รัตนหนโรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นางไก่แก้ว อินทองโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพรวิพา ไชยพิเดชโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางนภาศรี ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สีสุกองโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นายหนูไกร มณีทรัพย์โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ นาทรายโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายเดชา บุญแสนโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายสายัญ ปริทัศน์กุลโรงเรียนบ้านคำชะอี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวนันทพร ศรีวรสารโรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เทพวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นางสุนา ดวงวงษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นางลออศรี คะษาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายสฤษดิ์ วิเศษแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางสุดาวณิชย์ วังคะฮาตโรงเรียนบ้านคำพอก 1 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐชาติ ชาวันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี พุทธดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางนันทิยา นนท์อาสาโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น เขน 3กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ พนาลีโรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นางสมพร อุผาโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางจุไรพร วงศ์หลังโรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วังคะฮาตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ วิภักดิ์โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางปิยพร แจ่มจรัสโรงเรียนบ้านแร่ สพป.สกลนครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางนีรนุช ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางสาววริญทร ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรัชดา พรมโคตรโรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลาโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
4. นางวาสิณี เห็มวังโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางสมหมาย ปริญญาโชติกุลโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางอุไรวรรณ จันรองโรงเรียนบ้านโคก 1 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ เพิ่มผลโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นางสุวีนา ตะนันท์โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ น้อยนาดีโรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางบุปผาพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางฐิตินาถ พรหมราชโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางกัณฑิมา สายศรีหยุดโรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
4. นางกุสุมา โกพลโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางสุภาพร ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านค้อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสดสี เสริฐวาสนาโรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ สกุลเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตโรงเรียนบ้านโคกข่า สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นางศรีสุดา โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโพนทัน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางสาวรัศมี มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นางศรีสมัย โล่ห์คำโรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายศรัญยู สนั่นเมืองศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สายันเกณะโรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางสุมินตรา โคตรพัฒน์โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายรณยุทธ บุตรเวสโรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายธัมนอง กัตติยะบุตรโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นพ.1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์โรงเรียนพระซองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวณกัญญา แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านคำเตย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชนะ พิกุลทองโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
4. นายคมกริช ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านค้อ สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวจินตนา จ่าเห็มโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายณรัช ไชยสุระสพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวอนงค์นารถ จันทร์ชนะโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายกิตติพงษ์ วงศ์ตาผาโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประมงค์ สุขชินโรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป.สกลนคร เขต 2ประธานกรรมการ
2. สิบเอกปกรณ์ สูนานนท์โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
3. นายอุดมทรัพย์ สายสาโรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวไอลัดดา วัดแน่ลำโรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. นายสท้าน วารีโรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุพัน รอดสุโขโรงเรียนบ้านสระเมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
3. นายคมกริช บรรจงโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาววารุณี ปารีพันธ์โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายประธาน แสงงามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นพ ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต ๑กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายสมชาย ละม้ายมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิดผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา จวนสางโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาต แสนชมพูโรงเรียนบ้านคำฮี สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายดิเรก ภาโสมโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายประชัน ยะสุรีย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. นางเพียงพร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางจันทรวดี วงศ์เทวราชโรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ ๑๖๔ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ โพธิสาขาโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นพ 1ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ไกรยาศึกษานิเทศก์ สพป.ศีรสะเกษ เขต 4กรรมการ
3. นายไพบูลย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวสารภี ไชยมาตร์โรงเรียนบ้านโคกพะธาย สพป.นพ 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายยุทธนา รัตโนโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายยุทธเทวา นันทชนะมหาวิทยาลัยนครพนมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชา สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณเฑียร วจนสุนทรโรงเรียนดงโพนยอ สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายชูชีพ เหลือผลโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางรัชนี ดุสอนโรงเรียนบ้านโสก สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ตระกูลวางโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายคูณสมบัติ นารินรักษ์โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายวชิราวิทย์ ปุ้ยไชยสอนโรงเรียนธารน้ำใจ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวคนึงนิจ ป้อมหินโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยยา อะการะวังศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวจุรารัตน์ เชื้อเมืองแสนโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายธนกฤต มีศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายอรรณพ แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะโรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายธัมรงค์ ทรงพุฒิโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางพัชรินทร์ สุริยนต์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนบ้านท่าแสงวิทยายน สพป.กาฬสินธฺุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชราภรณ์ สาริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อัฐนาคโรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานีโรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางภัสรา ฐานวิเศษโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายประสบสุข สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านวังตามัว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางพรนิภา วงษ์รัตนะโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิชัย ไปปลอดโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนวัตร เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
3. นายไพบูลย์ คำภูมีโรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถาโรงเรียนบ้านคำพอก 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทรโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
6. นายพิจิต วงศ์จันดีโรงเรียนบ้านมหาชัย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายกิติศักดิ์ โสตาภาโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางรุ่งนภา สุภาสพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายแสนทนง ธิมาชัยโรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) สพป.ยโสธร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สมดีศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นางประมูล บัวระพันธ์โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ภูมิผักแว่นโรงเรียนบ้านนาข่าท่า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายพฤติพงษ์ ชาวนาโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
6. นายวีระศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายรักชาติ คนยังโรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางอรุณวรรณ โสมชินโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
4. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต 30กรรมการ
5. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนพญาแลวิทยา สพม.เขต 30กรรมการ
6. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
7. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.เขต 33กรรมการ
8. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28กรรมการ
9. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27กรรมการ
10. นายวุฒินันทร์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
11. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
12. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22กรรมการ
13. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
14. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
15. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
3. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม.เขต 30กรรมการ
4. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม.เขต 30กรรมการ
5. นายสุริยา นันชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.เขต 33กรรมการ
7. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28กรรมการ
8. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
9. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม.เขต 22กรรมการ
10. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27กรรมการ
11. นายวุฒินันทร์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
12. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
13. นายนัฐกร ศรีวังไสย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
14. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
15. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนูญกิต ขอสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป.ยโสธร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23กรรมการ
3. นายพิเชษฐ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.เขต 22กรรมการ
6. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22กรรมการ
7. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนบ้านหนองบัว สพม.42 (นครสวรรค์)กรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
9. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ สอนพิมพ์พ่อโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
11. นายสมชาย ยิงคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
12. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
13. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านคำพอก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
14. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.เขต 22กรรมการ
15. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านคร สพป.บึงกาฬกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23ประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
3. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านคร สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
4. นายพิเชฐ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายเดชา หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายมนูญกิต ขอสุขผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
7. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนบ้านหนองบัว สพม.42 (นครสวรรค์)กรรมการ
8. นางศริญญา พันธุ์เวียงโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
9. นายสมชาย ยิงคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
10. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
11. นายปราโมทย์ กงวิรัตน์โรงเรียนบ้านคำพอก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
12. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
13. นายณัฐพงษ์ สอนพิมพ์พ่อโรงเรียนนครพนมวิยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
14. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคม สพม.เขต 23ประธานกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29ประธานกรรมการ
3. นางปาริชาต เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
4. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
5. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29กรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ นันชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ หอมจำปาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.เขต 22กรรมการ
8. นางสุภัค เพลงสาศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1กรรมการ
9. นายบุญมี ทิศาใต้ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
10. นายประสงค์ บุญมาศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
11. นายสมศักดิ์ ทินวงศ์โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
12. นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
13. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.เขต 26กรรมการและเลขานุการ
14. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต ๑ที่ปรึกษา
15. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42ที่ปรึกษา
16. นายรอบรู้ ด่างเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่ปรึกษา
17. นางวัฒนา กงวิรัตน์ศึกษานิเทศ์ สพป. นครพนม เขต 1ที่ปรึกษา
18. นางจีรพร ตติยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 1ที่ปรึกษา
19. นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคม สพม.เขต 23ประธานกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29ประธานกรรมการ
3. นางปาริชาต เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
4. นายดลฤทัย ศรีทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
5. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29กรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ นันชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการ
7. นางสุภัค เพลงสาศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1กรรมการ
8. นายบุญมี ทิศาใต้ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
9. นายประสงค์ บุญมาศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
10. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.เขต 26กรรมการและเลขานุการ
11. นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
12. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22ที่ปรึกษา
13. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1ที่ปรึกษา
14. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42ที่ปรึกษา
15. นายรอบรู้ ด่างเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต ๒๓ที่ปรึกษา
16. นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศ์ สพป. นครพนม เขต 1ที่ปรึกษา
17. นางจีรพร ตติยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 1ที่ปรึกษา
18. นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 1ที่ปรึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางหนูรัก กงกาหนโรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสโรชา ศิริพรรณโรงเรียนบ้านวังกระทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวชนุตพร อารยกูลโรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางทักษิณา ปัททุมโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ กล้ารบโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. Mr.Barry Spencerโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางวรุณนภา เนตรไลย์โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางจิราวดี คำพิลาโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวนวลอนงค์ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา สิทธิศักดิ์ธนกุลโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. MissKarissa Warnerอาสาสมัคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริโรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกราม โทรัตน์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพิทยา วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นางยุพิน ศรีอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายปริญญา พรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปลาทอง อัยวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางสาวเปมิกา แวงวรรณโรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ตันติลิขิตกุลโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสิรินธร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวภทรมาศ ภะวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุุ์ เขต 2กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีโรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎ์บำรุงวิทย์" สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นางมนชยา โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพจนีย์ ชาววังโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเรณุกา สารเสริฐโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา สอนไชยาโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. Mr.Alnert Teroโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายวาริช อ้อยรักษาโรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสุรีพร อินประโคนโรงเรียนบ้านหลัก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
6. นางเกศราภรณ์ คนขยันโรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา สืบชมภูศึกษานิเทศก์ สพป.รร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพารดา หาบ้านแท่นโรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสายพโยม ศิริพรรณโรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
4. นางสุกัลยา จันทาโรงเรียนอนุบาบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. MissKatherine Michelle O'brienโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวจิตติมา โสมาสุขโรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. Dr.Jeanette Clasenอาสาสมัคร สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุรัติกา รัตนวงค์โรงเรียนบ้านโนนศรี สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสุภัสศรี วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวตรีทิพย์ วิโยโรงเรียนบ้านดอนขาว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นางดรุณี ชื่นสกุลโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางศิรินภา รุ่งเรืองเจริญกิจโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสงโรงเรียนบ้านคำไหล สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายประกอบ ต้นมูลโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
6. นายเกริกไกร หนองสูงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ ปักษาศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร นุริศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนันธิดา บัวสายโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายกฤษฎางค์ สูรย์ราชโรงเรียนบ้านม่วง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางมัลจนา สุวรรณเสมาโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวอรอุมา ผิวงามโรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5ประธานกรรมการ
2. MissBridgette Beattyอาสาสมัคร สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นางจุรีนารถ วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางเกศรา อุดมเดชาเวทย์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี บุตรดีวงศ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ สพป.มุกดาหารกรรมการ
6. นางสุราลัย บุราณเดชโรงเรียนบ้านป่าพยอม สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุลโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. MissJing Xueครูอาสาสมัคร สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. Mr.Bi fu Kuaiโรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์โรงเรียนตงเจี่ย สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. MissZhang Shixueโรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22กรรมการ
3. MissMa Rong rongโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
2. Mr.Tatsushi Fukunagaโรงเรียนสุระนารีวิทยา สพม.เขต 31กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์โรงเรียนเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์โรงเรียนบ้านกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
2. นางสาวครารมทิพย์ ราชบัณฑิตโรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางมุกดาวรรณ ผาเจริญโรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวกรองเพชร ดวงสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางจิตรฐกานต์ สบายจิตรศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ทองด้วงโรงเรียนวัดบ้านไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรัตนา คำมุงคุณโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นายวราวิทย์ คะษาวงค์โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอุไร เกตกูลโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดหารประธานกรรมการ
2. นางกาณฑิตา อ้วนอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธโรงเรียนหันหน่องสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายอภิรักษ์ สิทธิโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางสาวจินดา บัวชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสละ ตรีทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเขือง สพป.มุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณาโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
4. นายทินกร วงศ์พัฒน์โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. ว่าที่พันตรีเดชา คัณทักษ์โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
6. นายบรรจง เอกจักรแก้วโรงเรียนบ้านนานอ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
7. นางวิลาวรรณ ไตรยะถาโรงเรียนบ้างแพงสะพัง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
8. นายสิทธิศักดิ์ อุสาพรหมโรงเรียนบ้านอูนนา สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
9. นายทองยศ เกตุจุนาโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณฐพร บัวผันศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสุพงศ์ ผาสุกโรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นายบุญรับ สิทธิรัตน์โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีจำเริญ นครไทยโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางอิสรา พิทูลทองโรงเรียนอูนยางคำ สพป.นครพน เขต 2กรรมการ
6. นายปิยะพงศ์ พลเดชโรงเรียนดอนยางทุ่งน้อย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
7. นายสมคิด วังทะพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกงสี คล่องแคล่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคู สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เดชพิมลพรโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
4. นางสุนันทา ฮมแสนโรงเรียนบ้านชัยมลคล สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพรพิไล วิญญาณโรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุรไกร แสนโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะปาด สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกองใจ ศิริกุลโรงเรียนชุมชนโพนพิทนาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางอนงค์ สานุการโรงเรียนบ้านโมน สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
4. นางสาวศภุผล ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางทิพย์วิมล มาตยะโคโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐผู้อำนวยการโรงเรียนดงยาง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางนลิษษา จันดาพันธ์นักวิชาการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
3. นายสมสมัย หารธงชัยโรงเรียนบ้านดงสาร สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เดชโฮมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นายบุญรัตน์ วันนาพ่อโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ ไกยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางราตรี เสริฐเลิศโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นางวิจิตรา จันทร์ผ่องผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พรมวังโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพิมพิมล แสนนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา มานะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ คำมณีโรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
3. นางชำนาญ สีโนทัยโรงเรียนบ้านน้ำบุ้น สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางสกล บุญทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นายเกษชัย มิ่งวงษ์ธรรมโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวงศ์เดือน โสภาพลโรงเรียนหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2กรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณีโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ประสานตรีโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางปรียา ลีนาราชโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เทียนอบผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมาริสา พละสูรย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
3. นางสุกัลยา คงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสุมลรัตน์ บริเอกโรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางรัตนา ตั้งวิกรัยโรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพีระพัฒน์ ไวแสนโรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิไล พันชนกกุลโรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป.อุดรธานี เขต 3กรรมการ
3. นายมานพ ปะปีดาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
4. นางชลดา โวร์คาพิชโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสุจินต์ บุตรโคษาโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวน โคตะรักษ์โรงเรียนสันตยานันท์ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิริจันทร์ ไชยเดชโรงเรียนนาขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
3. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางนฤมล วงค์แดงโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายธนู นาโควงษ์โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อยฯ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายพนัส กงกาหนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายมงคล ญาติสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
3. นางสาววรรณี แสนคำภาโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
4. นายราเมศร์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
5. นางวราภรณ์ งามสนิทโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ นามเสาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวรรณชนก โสมปัดชุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
3. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางนุชลา ทองขันธ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายสุวิทย์ เพียรชนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายทินกร จันทรโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนนาเสือหลายหนองยอ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จิรมหาศาลโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวศิวกานต์ ธิมาชัยโรงเรียนบ้านคำครตา สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
4. นางแววตา ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางมลิจันทร์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เดชโอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ชุมพลโรงเรียนสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นางสุดานี วิทยาวุธวินิจโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
4. นางสาวภาณิน ศรีชนะโรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางอภิญญา ปะนาโกโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริประภา ศรีสุุริยจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสารโรงเรียนบ้านอีกุด สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
4. นางบัวบาน เชื้อหาญโรงเรียนบ้านโนนศรี สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นายทินกร ชินโคตรโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ หอมอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สายแววศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นายประยงค์ เบญจมาตย์โรงเรียนบ้านกลาง สพป.มุกดาหาร กรรมการ
5. นางศิวาพร สีโยโรงเรียนบ้านภูกระแต สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ กิตติโกสินท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ วรรณวงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายเตรียม ไชยทองศรีโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
4. นายยงยุทธ ธนธนานนท์โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางอัจฉรา คะษาวงค์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ พันธ์ดีผอ.โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวินิจ พลธะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายเปรมปรีดิ์ ลิภาโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางอมลณัฐ แก้วทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสถาพร ชูทองรัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิเศษ ปรีประสาทผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำน้อยวิทยา สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก โคตาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายไชยยศ เผื่อนศรีโรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายสินสมุทร บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
5. นายสมหมาย ภูมิลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหิบ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนาง สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ใจสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แสวงผลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ คำชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายสุภี นิลศรีโรงเรียนวัดบัวหลวงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นายอภิชาติ ดอนลาดพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายกฤษฎา น้อยชินโรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายโอนัด เพชราเวชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวินัย เชียงขวางโรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายไพบูลย์ พิมพ์เพียงโรงเรียนบ้านลุมภู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นายวิจิตร งามเนตรโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
5. นายพิทักษ์ สารทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล ห้วยทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พลเขตอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
4. นายสุทธ์ใจ กมลตรีโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
5. นายศุภชัย เวียงสิมมาโรงเรียนคำสว่าง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายคุณาธรณ์ พลสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายศุกร์ใส แก่นทองอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สรรพโสโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายสำเริง เลิศสงครามโรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไหล สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
6. นายเจษฎาภรณ์ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายบุญชอบ อุสายผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านกุดแข้) สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายธีรักษ์ ปักษาวิทยาลัยนาฏศฺิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประสาท ไชยพะยวนโรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นายสมโพธิ์ โพธิสุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสมนึก แกระหันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมด สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ์ จิตตวาทินโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
3. นายสำรอง คนคล่องโรงเรียนบ้านค้อ สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นายถาวร ผิวงามโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอมรรัตน์ ศรีขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายบัวชัยศิลป แก้วแสนไชยวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายสิริสมภพ สุดแสงโรงเรียนบ้านหว้าเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย สุภาษรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
5. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณฯ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวิมล อุผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
5. นายวิละไท ชุมปัญญาโรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป.สกลนคร เขต 2กรรมการ
6. นางนพมน เมตุลาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณฯ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญนาม อินทปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางประภัสสร วรรณทุโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
5. นางอรทัย วงศ์วันดีผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดมุกดาหารกรรมการ
6. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางราตรี โลหะมาศศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านพังคอง สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางศุภางค์ศรี ชัยมาโยโรงเรียนชุมชนนางัว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางสุภา ศรีวรกุลโรงเรียนบ้านท่าแร่วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
5. นางบุตรศรี พรหมจันทร์โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวศศิวิมล ผาสุกศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางสิริรักษ์ พรหมจันทร์โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
4. นางบุษบารัตน์ ศรีนวลไสวโรงเรียนบ้านโคกใส สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ขาวพิมพ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายภูวนาท บัณฑิโตศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวชาวดี เพียรไลย์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวดรุณี อนุญาหงษ์โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
5. นางพัทธ์วรินทร์ ธนินกฤติโชตน์โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลมาลย์ พันธ์วงษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกประธานกรรมการ
2. นางญาณิกา สุพลศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีแพร ผลบุญโรงเรียนบ้านนาคำ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน คำมูลสุขศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางอร่าม ใจแน่นโรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ แสงสุภาโรงเรียนบ้านดงยอ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ลุนชัยภาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ หล้าสมวงศ์ศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบูรพา วิชัยโรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชีวรัตน์ ติยะบุตรโรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายศุภชัย ประเสริฐนูศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุมาศ เบญมาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ สิงขรอาจโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษ์ ชาไขโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรนิศวร์ เผือดผุดโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายสุรชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านคำประสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนาตติยา อุ่นหนองกุ่งโรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทะโมโรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกัญรินทร์ ครุฑมงคลศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธุ์ ไชยพันธ์ศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการ
3. นางสาวอทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรจนา พิมพ์เสนโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวริณกร บุตรสาธรรมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ขวัญเอกพงศ์โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ กันวะนาราชประชานุเคราะห์ 53กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนิศวร์ เผือดผุดโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน คำมูลสุขศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ตะวันศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิณทิพา จันรองศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา คันทะลาศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุบลวรรณ เวียงอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา พลไธสงโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเทียรทอง คำใบโรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา ชาญเดชสิทธิกุลศูนย์ฯ นครพนม สศศ.กรรมการ
3. นางยุวดี หอมไกรลาศโรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัญญารัตน์ อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ ศรีบุรมย์ศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐศรี สุนทรสถิตย์โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางญาณิกา สุพลศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสาวสุวิภา รังสิวัฒน์ศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ รุณธาตุโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบัวกันต์ วิลามาศโรงเรียนบ้านจองกอ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 4กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ผมไผศกศ.หนองคาย สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ช่อวงศ์โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดีโรงเรียนบ้านม่วง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย นุชประไพศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ บุสุวะโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางพรรณี บัวสายโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรษ ชิณโชติรอง ผอ.ศกศ.อำนาจเจริญ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางบุญทัน แต้มแลางโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายจักกริช มงคลเมืองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายพชรพล ตะพิมพ์โรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวศิโรรัตน์ ดวงจินดาศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสารภีร์ รอดสงฆ์โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร ทองปรีชาโรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางนงนุช ศรีกาลังโรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ภาวะโคตรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ จันทะสินโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศยามล กาพย์มณีโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ มัธยมโรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด พลสารีโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคายเขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ผมไผศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางปานชนก มนตรีภักดีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคำ สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอำพร คตจำปาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ สุ่มมาตย์ศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางธัญญาภรณ์ พระนครโรงเรียนบ้านดอนอุดม สพป.อุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นางสาวปภัชญา แสวงผลศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธนวรรษ ชิณโชติรอง ผอ.ศกศ.อำนาจเจริญ สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางบุญทัน แต้มกลางโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายจักกริช มงคลเมืองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางปริญญา กมลผาดโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.อุดรธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอำพร คตจำปาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางจันทสิน สุนนท์ชัยโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโพนโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต2กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ผมไผศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางสาวนิจสัย จำปาศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร รัตนวงค์ศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางนพดา วงค์คำจันทร์โรงเรียนบ้านนาคุ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุธาชินี สารปรังโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ อักษรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา จ.ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเบศจมาศ ขวาไชยวีโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกษิรา พรเตชาวัชร์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก พิมพกรรณศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวศิริพร บุญวิทย์ศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงใจ ปรัญญาโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศกศ.บึงกาฬ สศศ.กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ขวาไชยวีโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปรียภัทร บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายคธาวุธ อักษรศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปรียภัทร บุโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายคธาวุธ อักษรศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิกาญจน์ ลอยคลังศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวภารตี สดีวงษ์ศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิภารัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนวชน วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฉันทนา วิทักษบุตรศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิภารัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ อาจวิชัยศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางพรศิลป์ แสงศรีศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิภารัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอมรรัตน์ หาญณรงค์ศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการ
3. นางสาวกัลย์ฐิตา บุญชูศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทวัญ อัญทะปัญญาโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศกศ.บึงกาฬ สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศกศ.ร้อยเอ็ด สศศกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ แก้วระดีโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองสิทธฺิ์ศกศ.บึงกาฬ สศศกรรมการ
3. นายทองเหรียน หกลาโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทองเหรียน หกลาโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พิมพกรรณศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศกรรมการ
3. นางลำพูล ตงศิริโรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทักษ์ ใจแน่นรอง ผอ. โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ไวแสนโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พิมพกรรณศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แก้วหล่อนโรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา ไวแสนโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทักษ์ ใจแน่นรอง ผอ. โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป.บึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายประจวบ สีแพงมนโรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายธนัท วิชาผงศกศ.ยโสธร สศศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพนมศักดิ์ ยะไวทย์โรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวรัชฏาภรณ์ พ่อบุตรดีโรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ สุขสวางศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายนาวิน โพละลัยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศกรรมการ
3. นางสายสง่า ต้นเงินโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุขสวางศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายนฤนาท สุทธะมาโรงเรียนบ้านคำเตย สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายวีระพล บัวคำภูศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชูใจ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ทิพมณีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางชูใจ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนหนองบัว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ทิพมณีศกศ.มุกดาหาร สศศกรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชูใจ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ทิพมณีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชูใจ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ทิพมณีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสาววารุณี วิโยโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ทิพมณีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปริณดา ทิพมณีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสุจริต พรรณุวงษ์โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพชรี ยะไวทย์โรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา อุดมศรีศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการ
3. นางไพรัช เครือแก้วโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพนชัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินาฏ ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ พลแสนศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศักดิ์ศรี แก้วศิริศกศ.ยโสธร สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ดาวรรณ อุทายาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สิงห์ศรีโรงเรียนสหราษฏร์นุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิ์รุกข์ศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราศรัย พงษ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นายสุรศิลป์ หวาวันจารย์ศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิรินันท์สุรไพฑูรย์ แซ่ผุงศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายสุพันธ์ ผาบังโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฏร์นุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฏร์นุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวร่วมคิด ใจกลางโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิ์รุกข์ศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววิชุนันท์ เชื้อเจริญศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เครือแก้วโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชารี แพนแสงผอ. โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร จัตุโพธิ์ศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการ
3. นายสุทธิสาร คำหวานศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นายสุทธิสาร คำหวานศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร จัตุโพธิ์ศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เครือแก้วโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสาววิชุนันท์ เชิ้อเจริญศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิชุนันท์ เชื้อเจริญศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เครือแก้วโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร อารีรักษ์โรงเรียนบ้านคำตอยูง สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พูลสุขศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราลักษณ์ กิจชำนิศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางดุจดาว เจริญวัยศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นายธวัชชัย ติยะโคตร ศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชารี แพนแสงผอ. โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทองมณี ศรีชัยชนะโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นายสุทธิสาร คำหวานศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธนภรณ์ สมเทศน์โรงเรียนโนนทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นายสุทธิสาร คำหวานศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ติยะโคตรศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นางสลินดา มีระหงส์โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรจง วิเชียรโรงเรียนบ้านบะนกทา สพป.สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ พืชสิงห์ศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุธาชินี สารปรังโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นายดิเรก ประคำนอกศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม.เขต 20ประธานกรรมการ
2. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการ
3. นายอาทิตย์ พิมพ์พรมศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบุณฑริกา มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต2ประธานกรรมการ
2. นางพรศิลป์ แสงศรีศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการ
3. นางปทุมวรรณ สิงห์ปัญญาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัทรียา ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช ไชยพันธุ์โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นางสิริพร ไชยศรีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา รัตนมาลีโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางอภิญญา พลไธสงโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาทิตยา สุดหนองบัวโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจำนง สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุฑารัฐ หอมจัดโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เวียงพลศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางสิริพร ไชยศรีศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวคัทรียา คลังดงเค็งศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ น้อยทรงศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิวัฒน์ จอมคำสิงห์ศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการ
3. นางอนงค์ คะเซ็นแก้วศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตรลดา ประเสริฐนูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สุขาภิรมย์ศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นายสรศักดิ์ นิมากรโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุปราณี มาศวรรณาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิต ยิ้มชัยภูมิศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นางปานชนก มนตรีภักดีโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิต ศรีอาจโรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพงนิช เรทนูโรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี กาปัญญาศกศ.บึงกาฬ สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางน้อมจิต ยิ้มชัยภูมิศกศ.เขต 9 จังหวัดขอนแก่น สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ กัสนุกาศกศ.บึงกาฬ สศศ.กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี กาปัญญาศกศ.บึงกาฬ สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร จิตโพธิ์ศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ตะวันศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งผอ. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางประไพ กัลยาโรงเรียนบ้านคำแฮดประชาสรรค์ สพป.มุกดาหารกรรมการ
3. นางสวรรญา ศรีอาจโรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมสัน พลเกตุศกศ.ยโสธร สศศ.ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ยิ้มชัยภูมิศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภานุพงศ์ ไชยพันธ์ศกศ.อุดรธานี สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายไชยา ศรีสุขศกศ.อุดรธานี สศศ.กรรมการ
3. นางจิตนา ปากดีโรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมนภัทร์ นามแก้วศกศ.ยโสธร สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายรัฐวิชญ์ ทักขนนท์ศกศ.อุดรธานี สศศ.กรรมการ
3. นางสาวจินตนา ปากดีโรงเรียนโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป.นครพนม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมปอง ชัยภัยโรงเรียนกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป.นครราชสีมา เขต 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา เทอดชัยภูมิศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา คำจันทร์ศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รอง ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยา สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ สุทธิมั่นโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22กรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อพระคาศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุภชัย สุริยะกมลโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ศิริศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรียบร้อย พ่อบาลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย นุชประไพศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวอรัญญา พลโยธาศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ มนต์คาถาโรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ ก้านสุวรรณโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สศศ.กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิริฟองโรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เงาเรืองศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการ
3. นายสุบิน ประสพบัวศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศกศ.ยโสธร สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ ดีโทโรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.กรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ สีตะแกะโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติยรัชน์ ทาตะรัชน์โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.เขต 22กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสากล วงศ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เงาเรืองศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นายอนัน พิศตะคุศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ตั้งธำรงธณวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าจำปาวิทยา สพม.เขต 22กรรมการ
3. นางสาวอติพร สายแววศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบศกศ.ยโสธร สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เงาเรืองศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สารกรณ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สุภาภิรักษ์ศกศ.หนองคาย สศศ.กรรมการ
3. นางสาวจิรดา นันตาเวียงศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายธีระเชษฐ แก้วเสถียรศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ปากหวานศกศ.มุกดาหาร สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณปรียา วันทาโรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป.ขอนแก่น เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล วงศ์กิ่งโรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายตะวัน ป้องนางไชยโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป.หนองคาย เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเกษร จัตุโพธิ์ศกศ.ร้อยเอ็ด สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณ หล้าหิบโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป.สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน พลเกตุศกศ.ยโสธร สศศ.กรรมการ
3. นายธีระเชษฐ แก้วเสถียรศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบัง สพป.สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา พิมพ์สุขศกศ.เขตการศึกษา 9กรรมการ
3. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบัง สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรี ปงผาบโรงเรียนบ้านน้ำบุ้น สพป.สกลนคร เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ลองจำนงค์ศกศ.เขตการศึกษา เขต 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภาพร ศักดิ์แสนโรงเรียนราชประชาฯ 53 สศศ.ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี หาญเสนาศกศ.เขตการศึกษา 9 สศศ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม แก้วก่าโรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธุ์ ไชยพันธ์ศกศ.นครพนม สศศ.กรรมการ
3. นายพิสิฎฐ์ วัชรวิวรรณศกศ.เขตการศึกษา 10 สศศ.กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]