หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน เดือน ธันวาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ สพฐ.
3 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. คณะกรรมการอำนวยการ สพฐ.
4 อัญชลี แจ่มผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพฐ. คณะกรรมการอำนวยการ สพฐ.
5 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
6 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. 27 (ร้อยเอ็ด) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
7 นายชัยมงคล ขำคม โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. 23 (สกลนคร) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
8 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. 26 (มหาสารคาม) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
9 นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายสมชาย วิทย์ดำรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายปริญญา ธรเสนา รอง ผอ.สพม. เขต 22 รักษาการ ผอ.สพม. เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายกมล นัยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสุขบดินทร์ สุทธะัมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายธนัทพงษ์ ธนพุทธิวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายภูริพล โสตาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายทวีศักดิ์ ไชยมาโย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายชัยชาญ อ่อนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายศรายุทธ วังคะฮาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
39 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
40 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
41 นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
42 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
43 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
44 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
45 นายอภิชา เจริญนามเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
46 นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
47 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
48 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
49 นายเศวต จอมจุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
50 นายวรวิทย์ สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
51 นายอุดม สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน กุตาไก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
52 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
53 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
54 นายเลิศ ชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
55 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
56 นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
57 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
58 นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
59 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
60 นายเศวต จอมจุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
61 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
62 นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
63 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
64 นายวีระ ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
65 นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
66 นายขันธ์ชัย ทองอุ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
67 นายสายันต์ บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
68 นายประทีป โรจนาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
69 นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
70 นายณรงค์ ไชยสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
71 นายวิชิต คนไว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนตาล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
72 นายสุคม สุอริยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
73 นายทองอินทร์ บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
74 นายวิรัตน์ บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
75 นายอุทิศ ผิวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
76 นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
77 บาทหลวงสุริยา ผันพลี ผจก.โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
78 นางสาวถนอมศรี ราชปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
79 นายรณชัย ปัญญาพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
80 นายสุธีร์ กันยามา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
81 นายธงชัย บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
82 นายสมปอง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
83 นายวิพัฒน์ บัวชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
84 นายสังคม วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
85 นายราชัน โภคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีโอเอวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
86 นายสุเทพ ทองผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
87 นายบุญนาม อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
88 นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
89 นายวทัญญู ปังอุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
90 นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
91 นายกมล นัยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
92 นายทินกร จันทรโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
93 นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
94 นายชาติชาย ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
95 นายปรัชญา มานะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
96 นายยุทธพล คำมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านน้อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
97 นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
98 นายสุพจน์ เขตอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
99 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
100 นางสาวพัณทิพา จันรอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
101 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
102 นายสุชาติ บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
103 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
104 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
105 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
106 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
107 นายวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
108 นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
109 นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
110 นายบรรเลง หลวงพรหม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
111 นายสุรศักดิ์ ใจคง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
112 นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
113 นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
114 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
115 นายเพ็ญสมัย แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
116 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
117 นายชัยชาญ อ่อนคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ / แสง / เสียง
118 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
119 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นายวีระศักดิ์ แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นายเจริญพร คำจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นายเรืองศักดิ์ ชุปวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นายนพพร มีิอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นายชะเอม คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นายสุระพล พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นายธีระวัฒน์ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวหน้าฐานบิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
128 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
129 นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ''เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๓'' คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นายประกาศิต วรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายประเสริฐ พลอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนโพนแพง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นายแหวน แสนสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นายสุรัตน์ พันธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นายคมกฤษณ์ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
139 นายเกรียงศักดิ์ ปาพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
140 นายพิชิต โกพล ผู้่อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
141 นางสาววิลาสินี พุทธดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
142 นายไพโรจน์ แสงผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงโกน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
143 นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นายทองคำ อรรคสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเขือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นายวันคำ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นายชัยพิชิต แสนลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นายประยูร จันทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นางสาวสุภาพร จันทร์โลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันตยานันท์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นายอาทิตย์ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
151 นางประยูรศรี กวานปรัชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประยูรศรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
152 นายกรวิชญ์ ธนชัยภิวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
153 นายคำเตือน เดชบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้วน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
154 นายพนม พุทธาผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
155 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
156 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
157 นายปรีชา เจตินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
158 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
159 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
160 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
161 นายอุดมทรัพย์ สายสา ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
162 นายบรรจบ ภูล้อมทาง ครู โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
163 นายวันศักดิ์ คำแหง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
164 นายประทีป คร้อโนนแดง ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
165 นายวัชระ ปัจจุสานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
166 นางสาวปริยานุช ไกยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
167 นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสามขัว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
168 นายทรงวุฒิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
169 นางปฐมาภรณ์ แพงดี นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
170 นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
171 นายณรัช ไชยสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครพรนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
172 นางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางรัตนา แก้วเครือศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นางสาวปาริชาติ นรจีน นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นางจันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์ พนักงานธุรการ ส 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นางสุพัตรา พรมรักษา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
185 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
186 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
187 นายปรีชา จิรภัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
188 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
189 นายบรรเลง หลวงพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
190 นายนพพร มีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
191 นายชะเอม คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
192 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
193 นายประจบ ดีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
194 นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
195 นายกฤษเรศ พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
196 นายฉลอง สูญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่งคอง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
197 นายศักดา กมลคุรุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
198 นายประวิทย์ ศรีสมยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนก่อ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
199 นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวคำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
200 นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
201 นายศุภลิต หล้าเชียงของ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
202 นายสุระชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
203 นายสมภาร จันทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
204 นายณรงค์ ไชยสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
205 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
206 นายธงชัย คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
207 นายสุรชาติ นนทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
208 นายประสพสุข จันเต็ม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
209 นายวีระชัย นิลแสง นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
210 นายสุทัย มีสติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
211 นายราเมศ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
212 นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
213 นายวงศ์คำ ถิ่นวัน นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
214 นางสาวนิตยาภรณ์ สาธรราฎร์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
215 นายรัฐศรันย์ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตับเต่าหนองเทาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
216 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
217 นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
218 นางสาวกนกวรรณ ดีพรม เจ้าพนักงานบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
219 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
220 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
221 นายทวี ทะนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
222 นายโกมล ยะวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
223 นายประเสิรฐ พลอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
224 นายภราดร บุญส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
225 นายสุพันธ์ นามโสรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
226 นายสำเร็จ รามางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
227 นายสมคิด วังทะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
228 นายประเวช ธนะคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดู่งาม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
229 นายวันชัย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
230 นายทองคำ อรรคสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเขือ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
231 นายประสาท ปรัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
232 นายเทิดไทย ดาววัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากุงยางคำ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
233 นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
234 นายประสาทชัย แสนนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งนายอนประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
235 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
236 นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
237 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
238 นายสมภาร จันทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
239 นายสุริยันต์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
240 ว่าที่พ.ต.บุญเทศก์ บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
241 นายสมชัย เต็มสิรินันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
242 นายทรงวุฒิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
243 นายประยุทธ สร้อยมุกดา นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
244 นายอภัย ปริปรุณะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
245 นายสุรทิน อุ่นเมือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
246 นางจันทร์เพ็ญ กุมภิโร นักจัดการงานทั่วไป สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
247 นายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
248 นายเอกมินทร์ ชินโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคับพวง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
249 นายมะนัตย์ เณรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูกระแต คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
250 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
251 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
252 นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
253 นายทวี ทะนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
254 นายมนตรี ลาดนาเลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
255 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
256 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
257 นายทองมี แก่นบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
258 นายปรีชา จิรภัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
259 นายโกมล ยะวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
260 นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ''เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๓'' คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
261 นายเพชรนิล ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
262 นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผู้่อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
263 นายพยุง สารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
264 นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
265 นายโกแมน คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
266 นายจีระชัย วังคะฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
267 นายธงชัย คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
268 นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
269 นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
270 นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
271 นายสมทัย ไชยพันธุ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
272 นางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
273 นายถาวร วานิชโช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
274 นายสุชาติ บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
275 นายดนย์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
276 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
277 นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
278 นางธัญญรัศม์ เพ็งพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
279 นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
280 นางรัตนา แก้วเครือศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
281 นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
282 นางชฎาพร อุปลีพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.นครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
283 นางรัตนา แก้วเครือศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
284 นายทองสุก ส่งเสริม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
285 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
286 นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
287 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
288 นางสาวผ่องศรี โพธิรักษา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
289 นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญ ครู โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
290 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
291 นายทวี ทะนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
292 นายพิชิต โกพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
293 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
294 นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
295 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
296 นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
297 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
298 นายธนรักษ์ จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
299 นายกิตติ ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
300 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
301 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
302 นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
303 นางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
304 นายทองมี แก่นบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
305 นายสมคิด เศิกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
306 นายสว่าง บันหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
307 นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
308 นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
309 นายทองเย็น สุทธะมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
310 นายณรงค์ ศิริปรีชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
311 นายปรีชา เจตินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
312 ว่าที่ ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
313 นายณรงค์ ไชยสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
314 นายวิเลิศ ชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
315 นายอุดม สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
316 นายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
317 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
318 นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
319 นายหัสนัย ธนโชคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเสียวแดงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
320 นายวชิระพงษ์ เดชแพง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
321 นายดนย์ ศรีวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
322 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
323 นายสัมฤทธิ์ พิมพะ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
324 นางจารุณี ภูนากรม นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
325 นางวารี สุริยนต์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
326 นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
327 นายสุรชาติ นนทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
328 นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
329 นายมนตรี โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
330 นายสุชาติ บำรุงสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
331 นายอานัลฐพงษ์ ม่วงลายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
332 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
333 นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
334 นายสมจิต ราชิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
335 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
336 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ฯ) คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
337 นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
338 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
339 นายเชิดชัย สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครพนม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
340 นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองญาติ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
341 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
342 นายภูวนารถ ตั้งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเจริญ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
343 นายโกมล ยะวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
344 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
345 นายมนตรี โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
346 นายกิจติ ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
347 นายปริญญา พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
348 นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดอนซ้อน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
349 นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
350 นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
351 นายประยูร จันทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
352 นายประชาชาติ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
353 นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
354 นายนิวชน บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
355 นายมนตรี จิ่มอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
356 นายจิรวัฒน์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
357 นายบุญแสง สมไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
358 นายทวี ชามงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาท คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
359 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
360 นายเศวต จอมจุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
361 นายอาจ ชมพูโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
362 นายวชิระ ปะทะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
363 นายชัยนาจ ศิรินุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
364 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
365 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
366 นายจิรวัฒน์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
367 นายบุญแสง สมไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
368 นายทวี ชามงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาท คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
369 นายวีระ ทับบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
370 นางพนมพร ดาวมุกดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
371 นายโทเตือน จารุจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
372 นางนีรนาท ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
373 นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
374 นายกิติภูมิ พาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
375 นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
376 นางทวินันท์ ไชยมาโย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
377 นายอดิศร ก้อนคำ ครูโรงเรียนดงมอนวิทยา ช่วยราชการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
378 นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
379 นายสำเริง มิระสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาท คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
380 นางเดือนเพ็ญ นนทะวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
381 นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
382 นางนิตยา นพเสาร์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
383 นางสาวเรียม อัคนา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
384 นายณรัช ไชยสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
385 นายวีระชัย เชื้อดวงผุย นักทรัพยากรบุคคล สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
386 นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นักจัดการงานทั่วไป สพม. เขต22 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
387 นางสาวจีระนันท์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
388 นายคมกฤษ์ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
389 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
390 นายวีระพันธ์ ซุยพิมพ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
391 นางพรทิพย์ เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
392 นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและบริการที่พัก
393 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
394 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
395 นายบัลลังก์ มรรควินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
396 นายทวี ทะนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
397 นายทวีชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
398 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทราย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
399 นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
400 นางชาลินี วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนบกหัวขัววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
401 นายบุญร่วม คิดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
402 นายฤทัย วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
403 นายพรศักดิ์ แสนมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางแก้งน้อย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
404 นายหงษา วงค์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
405 นายจักรพงษ์ มีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
406 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
407 นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
408 นายประจบ ดีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
409 นายธนรักษ์ จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
410 นายเรืองศักดิ์ ชุปวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
411 นายวันคำ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
412 นายทศพล อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
413 นายณรงค์ ศิริปรีชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
414 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.22 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
415 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. 22 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
416 นายวงษ์ใส เตโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
417 นายอภัย ปริปรุณะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
418 นางกิ่งปวีร์ ทิวาพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
419 นางปาลิดา คำพิชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
420 นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
421 นางสาวเนตรระหงส์ เสียงล้ำ นิติกร สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
422 นางสุรีพร ที่ดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
423 นางสิริพร วิลาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
424 นางจิรพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
425 นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
426 นายพยุง สารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
427 นางสุจิตรา ไชยวงค์คต ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
428 นางกัญวรา อารีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
429 นางพัชรี อารีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
430 นางพัชนี หนูวงศ์ นักจัดการทั่วไป สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย
431 นายปริญญา ธรเสนา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
432 นายปิยพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
433 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
434 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
435 นายวรวิทย์ สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
436 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
437 นายสุริยันต์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
438 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
439 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
440 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
441 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
442 นายปรีชา จีรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
443 นายไชยา โพธิตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
444 นายปริญญา พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
445 นายชะเอม คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
446 นายนพพร มีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
447 นายวิสิษฐ์ เสนธิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
448 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเกิ้ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
449 นายโกมล ยะวงศ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
450 นายประเสริฐ หมู่มี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองค้าโคกกุง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
451 นายอภิสิทธิ์ อุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
452 นายอำพัน พรมโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
453 นางกนกพร ด้วงคำภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
454 นางเอนก ธรเสนา ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
455 นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
456 นายวันศักดิ์ คำแหง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
457 นายปราการ สีชมพู ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
458 นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
459 นายอนุชา สอนสกุล ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
460 นายฤทธิรณ โนนสูงเนิน ครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
461 นายวิโรจน์ ธรรมคำ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
462 นางเพ็ญแข วงษ์วัชรนิภานันท์ ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
463 นางอมรรัตน์ สุทธิสาร นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
464 นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
465 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
466 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
467 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
468 นายธีระวัฒน์ คำนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวหน้าฐานบิน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
469 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
470 นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
471 นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
472 นายวรวิทย์ สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
473 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
474 นายสายันต์ บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
475 นายประทีป โรจนาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
476 นายบุญนาม อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
477 นายอุทิศ ผิวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
478 นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
479 นายวทัญญู ปังอุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
480 นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
481 นายธงชัย บุตกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
482 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
483 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
484 นายสุริยันต์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
485 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
486 นางศรีสมร จิตรส่องแสง ครู โรงเรียนมุกดาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
487 นางศิริกาญจนรัตน์ พละศึก ครู โรงเรียนมุกดาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
488 นางธัญจิรา ใจสุข ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
489 นางทวินันท์ ไชยมาโย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
490 นายวิรัตน์ บรรจง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
491 นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
492 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
493 นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
494 นางสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
495 นางพนมพร ดาวมุกดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
496 นางนีรนาถ ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
497 นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีรับมอบธง
498 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
499 นายเจริญ ศรีสุวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
500 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
501 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
502 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
503 นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
504 นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
505 นายพิสิทธิ์ คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
506 นายภักดี สมคะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
507 นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
508 นางพนมพร ดาวมุกดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
509 นางสาวสุจาริณี นามธิราช นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
510 นางณภัทร วงศ์ฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
511 นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
512 นางสาวรินดา แสนเวียน นักจัดการงานทั่วไป สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
513 นางสุคนธมาส บุปผชาติ นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
514 นางเพ็ญศิลป์ จันทราพรหม นักจัดการทั่วไป สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
515 นางนวลละออง ประยงค์หอม นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
516 นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
517 นางยุพา ทิพย์นาคคำ นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
518 นางพรวีนัส ยอดญานะ นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
519 นางสาวปาริชาติ นรจีน นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
520 นางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
521 นางวนิดา ไชยต้นเชือก ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
522 นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
523 นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
524 นางนีรนาถ ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
525 นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
526 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่ม เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
527 นางเอราวัณ สุพร เจ้าพนักงานธุรการ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
528 นางจินดารัตน์ มีพรหม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
529 นางสาวพยอม วงค์แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
530 นางราชลี ชาชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
531 นางสาวดาราณี ทัพฤาชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
532 นาวสาวจุฬาภรณ์ สกุลสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
533 นายสุรศักดิ์ โคตรสุโพธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
534 นางสาวอุบลลักษณ์ ไขแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
535 นายสุริยา บริโปร วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
536 นางลักษิกา วงค์คำจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
537 นายอาทิตย์ จันทรชาศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
538 นาวสาวพัชรีย์ แสนคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
539 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยต้นเทือก วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
540 นายวิชิต แก่นตา วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
541 นายตระกูลศักดิ์ กำลังหาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
542 นายญัตติกร คณาบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
543 นางสาวมณีรัตน์ พรมแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
544 นางมารศรี ไชยต้นเทือก วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
545 นายสุนทร ปุ้มเป้า วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
546 นายกรวิชญ์ ธนชัยภิวัฒธนกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
547 นางสาวลดาวัลย์ เชื้อคำเพ็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
548 นายธวัชชัย สอนวงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
549 นางสาวสินีนาถ ผ่องปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
550 นางสาวอุษณา สุขรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
551 นายจิรวัฒน์ แสนดวง วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
552 นายธรรมเกียรติ พรหมจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
553 นายอำนาจ สะออนรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
554 นางสาวรัตน์สุดา ณ นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
555 นายพัทยา ตุ่นกลิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
556 นายเจริญ ศรีสุวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
557 นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
558 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
559 นายดำรงเดช วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
560 นายทวีชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
561 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
562 นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
563 นางชาลินี วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนบกหัวขัววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
564 นายบุญร่วม คิดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
565 นายฤทัย วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
566 นายพรศักดิ์ แสนมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางแก้งน้อย คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
567 นายหงษา วงค์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
568 นายจักรพงษ์ มีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
569 นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
570 นายประจบ ดีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
571 นายธนรักษ์ จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
572 นายเรืองศักดิ์ ชุปวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
573 นายวันคำ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
574 นายธวัช ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
575 นายพัฒนา แก้วดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพระ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
576 นายหลักชัย วงศ์หมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 10 คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
577 นายประดิษฐ์ ใจช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใน คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
578 นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
579 นายพยุง สารทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
580 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
581 นายศุภลิต หล้าเชียงของ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
582 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
583 ว่าที่ พ.ต.บุญเทศก์ บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
584 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
585 นายวชิระ ปะทะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
586 นายณรงค์ ไชยสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
587 ร.ต.ต.สมเดช เมตุลา หน.วปง.ลสชบ.จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
588 ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ฤทธิวุฒิ วปง.ลสชบ.จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
589 ด.ต.ประเสริฐ ทะเสนฮด วปง.ลสชบ.จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
590 นายคะเณ อาจวิชัย นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
591 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
592 นางกนกพร ด้วงคำภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
593 นายดนย์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
594 นายภูวไนย อินไชยา นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
595 นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา สพม.22 คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
596 นางกัญวรา อารีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร
597 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
598 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
599 นายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
600 นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
601 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
602 นายสมชาติ คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
603 นายพิสิทธิ์ คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
604 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
605 นายสายันต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
606 นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
607 นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
608 นายอดุลไทย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
609 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
610 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
611 นายอุดมทรัพย์ สายสา ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
612 นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
613 นายธนู เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
614 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
615 นางวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
616 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
617 นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
618 นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
619 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
620 นางนวลจันทร์ ตระกูลวาง ครูโรงเรียนบ้านนาหว้า คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
621 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
622 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
623 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
624 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
625 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
626 นางสาวพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
627 นายดิเรก ภาโสม ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
628 นายสายัณต์ โชติวังโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล
629 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
630 นางวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
631 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
632 นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
633 นายภูกิจ ภัคธนาดิษกุล ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
634 นางจีรพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
635 นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ นิติกร สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
636 นายอุดมทรัพย์ สายสา ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
637 นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุก ครูโรงเรียนสยามกลการ 4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
638 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
639 นางสาววราภรณ์ วงค์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
640 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
641 นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
642 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
643 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
644 นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
645 นายวีระ ทับบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
646 นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
647 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
648 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
649 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
650 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
651 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
652 นายวีรศักดิ์ แสนสุข รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
653 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด ผอ. โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
654 นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดสว่างวิทยา คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
655 นายอดุลไทย บัวชุม ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
656 นายบุญแสง สมไวย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเม็ก คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
657 นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
658 นายสุรัตน์ บุตรดี ผอ.กลุ่มอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสถานศึกษาเอกชน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
659 นายสายันต์ โชติวังโส รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
660 น.ส.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
661 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
662 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
663 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
664 นายทะนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
665 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
666 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
667 นายกิติศักดิ์ โสตาภา ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
668 นายสมบัติ นารินรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
669 นางอุทุมพร นุรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
670 นางจันทนีย์ ชูจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
671 น.ส.นิตยาภรณ์ เสนธิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
672 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครพนม เขต1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
673 นางจารุณี ภูนากรม นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
674 น.ส.สถาพร แก้วเคน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
675 น.ส.ปริศนา พุทธบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
676 นางชลันธร ภูมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
677 นางเขมิกา แวงโสธรณ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
678 นายวิษณุ ทัสสะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
679 นางรุ่งนภา สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
680 นางสาวกนกวรรณ์ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
681 นางกรรณิการ์ แสนธิราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
682 นายสมทรง แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
683 นายณรัช ไชยสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
684 นายชัยมงคล อุปวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
685 ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับประถมศึกษา
686 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร
687 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 ประธานคณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
688 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
689 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
690 นายวิเลิศ ชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
691 นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
692 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
693 ว่าที่ ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
694 นายวัชระ ปัจจุสานนท์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
695 นางสุรภี พรหมดี รก.ผู้อำนวยศูนย์ ICT สพม.เขต 22 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
696 นายประทีป คร้อโนนแดง ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
697 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.เขต 22 คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
698 นายกัปตัน บุณยะวัฒนพฤกษ์ ครู โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม คณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
699 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบโปรแกรม การลงทะเบียน รายงานผล และระบบสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
700 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
701 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
702 นายปริญญา ธรเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รก.ผอ.สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
703 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
704 นายฤทธินันท์ ยำยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมู คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
705 นายนพพร มีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
706 นายชะเอม คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
707 นายสุระพล พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
708 นางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
709 นายธีระวัฒน์ คำนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
710 นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
711 นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
712 นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
713 นายประกาศิต วรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
714 นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
715 นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
716 นายประเสริฐ พลอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
717 นายบุญร่วม คิดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
718 นายสุรัตน์ พันธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
719 นายคมกฤษณ์ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
720 นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
721 นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
722 นายพิชิต โกพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
723 นายไพโรจน์ แสงผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงโกน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
724 นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
725 นายทองคำ อรรคสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเขือ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
726 นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
727 นายวันคำ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
728 นายชัยพิชิต แสนลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
729 นายประยูร จันทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
730 นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
731 นายสุริยา คะษาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเอื้อก่อนาดี คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
732 นายคำลือ บินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
733 นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
734 นายศิลป ประกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูนนา คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
735 นายเทิดศักดิ์ คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
736 นายสว่าง โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
737 นายกุศล วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
738 นายอนันต์ เครือหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนก่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
739 นายพิศาล แก้วลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปฏิรูป คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
740 นายอนันต์ พิมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาพระชัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
741 นายวีระพงษ์ ทองผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
742 นายโสภณ แก่นงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
743 นายประทีป โรจนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
744 นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
745 นายสายันต์ บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
746 นางพนมพร ดาวมุกดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
747 นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
748 นางพัชราลักษณ์ บางทราย เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
749 นางดวงฤดี เผ่าภูไทย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
750 นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
751 นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
752 นายอร่าม คูสกุลรัตน ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
753 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
754 นายอาจ ชมพูโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
755 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
756 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
757 นายพิทยา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
758 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
759 นายชาญวิทย์ มูลโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
760 นายบัลลังก์ มรรควินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
761 นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
762 นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองซนพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
763 นายมนตรี จิ่มอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
764 นายสายันต์ ผาดโผน นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
765 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
766 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
767 นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
768 นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
769 นายสมชาติ คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
770 นายอภิชา เจริญนามเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
771 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
772 นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
773 นายยุทธศิลป์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงดอมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
774 นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
775 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
776 นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
777 นางปรารถนา นิ่มน้อย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพป.นพ. เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
778 นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
779 นางสมคิด นิรสาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
780 นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
781 นางรุ่งอรุณ สมนึก เจ้าพนักงานพัสดุ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
782 นางอุทุมพร นุรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
783 นางสาวกนกวรรณ์ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
784 นางจันทนีย์ ชูจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
785 นางรุ่งนภา สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
786 นางกรรณิการ์ แสนธิราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
787 นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ นักวิชาการพัสดุ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
788 นางปรารถนา นิ่มน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
789 นางสาวปิยะนาถ อุติลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
790 นางนันทนา พิมพ์สำแดง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
791 นางยุพา คมขาว นักวิชาการการเงินและบัญชี สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
792 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
793 นางสาวรินดา แสนเวียน นักจัดการงานทั่วไป สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
794 นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชค เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
795 นางดาวสวรรค์ สาลีแผลง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
796 นางสาววราภรณ์ ทองคำมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
797 นางสาวบัวจัน ชาเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
798 นายสายันต์ ผาดโผน นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
799 นางดวงฤดี เผ่าภูไทย นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
800 นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
801 นายสุรพงษ์ จันทร์บุญนะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
802 นายวีระ ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
803 นางสุคนธมาส บุปผาชาติ นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
804 นางสาววรินดา บริบาล นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป. นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
805 นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน นักวิชาการการเงินและบัญชี สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
806 นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
807 นายกมล นัยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
808 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
809 นายเจริญ ศรีสุวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
810 นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
811 นายสมชาติ คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
812 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
813 นายบัณฑิต จันลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งขาม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
814 นายทวี ซามงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาท คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
815 นายคณิต จารุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไค้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
816 นายชนาธิป โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนางัว คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
817 นางยาใจ เดชขันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนศาลา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
818 นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
819 นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
820 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
821 นายธราเทพ ประสังสิต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
822 นายณัฐวุฒิ นวลตา ครู โรงเรียนบ้านสุขเจริญ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
823 นางทัศนีย์ จ้องสาระ ครู โรงเรียนบ้านกุรุคุ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
824 นางรุ่งรัตน์ ชาติชำนิ ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
825 นายวชิรพงศ์ เดชแพง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
826 นางสมสมัย เสนาะเสียง ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
827 นายบุญธง ชัยบิน ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
828 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
829 นางรุ่งเรือง ราชมณี ครู โรงเรียนบ้านโพนจาน คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
830 นายบรรเลง หลวงพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
831 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
832 นายสุรศักดิ์ ใจคง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
833 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
834 นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
835 นายสมทรง แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
836 นายสมสุข ตรงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
837 นางปฎิมาพร ศิริสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
838 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
839 นางเดือนเพ็ญ นนทะวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
840 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
841 นายราเมศ โภคสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
842 นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
843 นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
844 นางอาภรณ์ กุลตังวัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
845 นางกิ่งปวีณ์ ภูมิมาลา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
846 นายเอกชัย คะษาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
847 นางสาวสถาพร แก้วเคน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
848 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
849 นางสาวปริศนา พุทธบาล นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
850 นางอมรรัตน์ สุทธิสาร นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
851 น.ส.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
852 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รอง ผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
853 นางสาวพิมพ์วรรณ สุวรรณศรี มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
854 นายปิยะพงษ์ บุญต้น มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
855 นางสาวอรอนงค์ โอคง มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
856 นางสาวสุทรี รื่นพรากเพียร มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
857 นางสาวนิภาพร เกตวัตร์ มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
858 นางสาวรัตติการ ชัยบางยาง มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
859 นางสาวปารมี วงศ์ไชย มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
860 นางสาววรรณธนา ภูจีน มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
861 นางสาวทิพย์หทัย บุญธรรม มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
862 นางสาวฑากิตา สิทธิหาญ มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
863 นางสาวสุธิดา วรวุฒิ ณ อยุธยา มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
864 นางสาวชุติมา แซ่จั่ว มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
865 นาวสาวอติพร สุนทรศารทูล มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
866 นายสุภา ศรีพันธุ์ มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
867 นางสาวนนทกานต์ ลีอุดมวงษ์ มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
868 นางเพียงใจ รัตนวรรณี มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
869 นางสาวมณฑา ตุ้มอ่อน มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
870 นางสาวนิตยา แซ่ค้อ มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
871 นายสุนันท์ วอนเก่าน้อย มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
872 นายสนธยา พาสุพรรณ มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
873 นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยคีรี มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
874 นางสาวสุจิตรา พินทอง มัคคุเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมท่องโลกคุณธรรม
875 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
876 นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
877 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
878 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
879 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
880 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
881 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
882 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
883 นายสินธุ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
884 นางพิสมัย ราชชมพู ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
885 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
886 นายเกียรติศักดิ์ ปากหวาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
887 นางพิไลพร ปะทะวัง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
888 นางวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
889 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
890 นายชัยชาญ อ่อนคำ ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.22 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
891 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
892 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
893 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
894 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
895 นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.22 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
896 นายอนัลฐพงษ์ ม่วงลายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
897 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
898 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
899 นายพรชัย สุวรรณบำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
900 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
901 นางสาวสมภาร นนทะชัย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนสันตยานันท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
902 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์
903 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์
904 นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์
905 นายสุพิศ เจียร์สุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์
906 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
907 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
908 นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
909 นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
910 นายประชาชาติ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร" คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
911 นายเพชรนิล ต้นสรรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
912 นายธนา น่วมนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอนฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
913 นายประมวล ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยา) คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
914 นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
915 นายประทีป ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
916 นายเจริญ โพธิ์นะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
917 นายพิสดาร วงศ์บุญยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุ่มแก คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
918 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
919 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
920 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
921 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
922 นายไชยา โพธิ์ตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
923 นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
924 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
925 นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
926 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
927 นายธนรักษ์ จันทร์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
928 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
929 ส.ต.ท.ศัสตราวุธ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
930 นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
931 นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านลาดสว่างวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
932 นางเสริมสวย ค้าธัญญะ ครู โรงเรียนบ้านสำราญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
933 นางอาภรณ์ สาระโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
934 นางจารุวรรณ สุดโกทา ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
935 นางเพ็ญศรี ผิวผ่อง ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
936 นางเพชรลัดดา โทพล ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
937 นางพิสมัย คงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
938 นางเขมิกา แวงโสธรณ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
939 นางอรุณรัตน์ พัฒนประสิทธิชัย ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
940 นางอภิรดี รัตโน ครู โรงเรียนบ้านดงโชค คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
941 นายวิษณุ ทัดสะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
942 นางเพ็ชรรัตน์ พงศภัคปัญญาโชติ ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
943 นางณัฏฐา แก้วบุดตา ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
944 นางรัศมี คำไตรย์ ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
945 นางนงลักณ์ วงษา ครู โรงเรียนบ้านนาราชควาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
946 นางผ่องศรี สาขามุละ ครู โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
947 นางปราศรัย พึ่งตัว ครู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
948 นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
949 นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
950 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
951 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
952 นายปรีชา จิรพัทร์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
953 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณหประสาทศิลป์) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
954 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมดนตรี
955 นายอภิชัย ทำมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมทัศนศิลป์
956 นางนัยนา ฉายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมทัศนศิลป์
957 นายพีรพงษ์ วงษ์หาบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมทัศนศิลป์
958 นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมทัศนศิลป์
959 นายฉัตรชัย ชายทวีป ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นพ.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมทัศนศิลป์
960 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมทัศนศิลป์
961 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
962 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
963 นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
964 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
965 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
966 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
967 นางสาวสุวรรณ บุสุวะ ครู โรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
968 นางพิสมัย ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
969 นางสาววราภรณ์ วงค์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
970 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
971 นายธนู แดงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
972 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
973 นายนครราช อันสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินพระบาท คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
974 นายพัชรพงษ์ ทัดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
975 ว่าที่ ร.อ.พรสถิตย์ บุพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
976 นายอภิรักษ์ สิทธิ ครู โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
977 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
978 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
979 นางสาววิชนีย์ ทศศะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
980 นายพนม ศิรินามนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
981 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
982 นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
983 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกดาวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
984 นายทวีศักดิ์ ไชยมาโย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
985 นายณรงค์ ไชยสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
986 นายวิชิต คนไว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดอนตาล คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
987 นายบรรเลง หลวงพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
988 นายสุรศักดิ์ ใจคง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
989 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
990 นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
991 นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
992 นายขันชัย ทองอุ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินนิคมคำสร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
993 นายธงชัย บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
994 นางณัฐดา แสนวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
995 นางประยูรรัตน์ เดชประมวลผล ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
996 นายสุคม สุอริยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
997 นายประทีป โรจนาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
998 นายทองอินทร์ บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
999 นายวิรัตน์ บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1000 นายอุทิศ ผิวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1001 นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1002 บาทหลวงสุริยา ผันพลี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1003 นางสาวถนอมศรี ราชปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ยอเซฟมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1004 นายรณชัย ปัญญาพ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1005 นายสุธีร์ กันยามา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรือง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1006 นายเศวต จอมจุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1007 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1008 นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1009 นางสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1010 นางทิวา บำรุงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระนาฎศิลป์ สาระดนตรี)
1011 นายสมจิตร ราชิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1012 นายเลียง ผางพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1013 นายสมปอง เสียงล่้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1014 นายทศพล อาจหาญ ผู่้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1015 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1016 นางสาวสุฌารักษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1017 นายคงชัย คนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1018 นางอุราวดี ปัตติยะ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1019 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1020 นายเลียง ผางจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1021 นายสมจิตร ราชิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1022 นายสมคม วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองป่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1023 นายวิพัฒน์ บัวชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1024 นายวิรัตน์ บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1025 นายราชัน โภคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีโอเอวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1026 นายอุทิศ ผิวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1027 นายสมปอง เสียงล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1028 นายสุเทพ ทองผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1029 นายบุญนาม อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1030 นายจันที บรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1031 นางมาลินี กลางประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1032 นายวิรัตน์ บรรจง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1033 นายทนงศักดิ์ สุพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1034 นางสาวสุกัญญา พลราชม ศึก๋ษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1035 นายเสถียร ถิ่นมุกดา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมท้องถิ่น
1036 นายกมล นัยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1037 นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1038 นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1039 นายสุพจน์ เขตอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1040 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1041 นางสาวพัณทิพา จันรอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1042 นายธนวัฒน์ ปากหวาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1043 นางสมสุข ตรงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1044 นางอาภรณ์ กุลตังวัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1045 นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1046 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผูู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย
1047 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1048 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1049 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1050 นางพิสมัย ราชชมพู ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1051 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1052 นายเกียรติศักดิ์ ปากหวาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1053 นางพิไลพร ปะทะวัง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1054 นางวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1055 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1056 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1057 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1058 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1059 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
1060 นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1061 นายพรชัย ไชยวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1062 นายประสาทชัย แสนนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนาบอน คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1063 นายสมชาย อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1064 นายสมบัติ นาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูแผงม้า คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1065 นายไชยยา สาระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1066 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1067 นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1068 นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานอ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1069 นางปราณี เผ่าเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล สพป.มุกดหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมทางวิชาการ
1070 นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1071 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1072 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1073 นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านดอนแดง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1074 นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1075 นายไชยา โพธิ์ตะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหิน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1076 นายประชาชาติ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1077 นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1078 นายวีระวัฒน์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1079 นายนิวชน บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1080 นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1081 นายพิชิต โกพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1082 นายวันชัย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1083 นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1084 นายบุญทัด วงศ์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1085 นายภูวินทร์ โพธิ์สาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1086 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1087 นายประยูร จันทร์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1088 นายไฉน มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1089 นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1090 นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดสว่างวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1091 นางสาวสุจารินี นามธิราช นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1092 นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1093 นายอนุวัฒน์ ละมุลมอญ ครู โรงเรียนบ้านกุตาไก้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1094 นายรักชาติ คนยัง ครู โรงเรียนบ้านชะโนต คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1095 นายกิตติศักดิ์ โสตาภา ครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1096 นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์ พนักงานธุรการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1097 นางสาวมัลลิกา บุญทศ พนักงานธุรการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1098 นายวุฒิชัย ไพบูรณ์เจริญลาภ ครู โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1099 นายประเมษฐ์ แก่นบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองนครพนม
1100 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1101 นายอานัลฐพงษ์ ม่วงลายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1102 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1103 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1104 นายอภิชา เจริญนามเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1105 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1106 นางจิราพร แสนสุริวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1107 นายอดุลไทย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1108 นายวิสุทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1109 นายสุรศักดิ์ โพธิ์สุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1110 นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1111 นายยุทธนา เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1112 นายฉลองชัย โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1113 นายโกแมน คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1114 นายพนม พุทธาผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1115 นายมนตรี อัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1116 นายสุเทพ ทองผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1117 นายชาติชาย ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1118 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1119 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1120 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1121 นายเลียง ผางพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1122 นายสุกรี ชัยมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1123 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1124 นายวีระ ดีแนบเนียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1125 นายสมจิต ราชิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ้งแดดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1126 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1127 นายเดชา แก้วเชื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูลังกาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1128 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1129 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1130 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1131 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1132 นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1133 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1134 นายดนัย แซ่ริม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1135 นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1136 นายสถาพร ชูทองรัตนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1137 นายชัยมงคล อุปวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1138 นายวุฒิพงษ์ พันทิวา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1139 นางปฐมาภรณ์ แพงดี นักประชาสัมพันธ์ สพม.22 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1140 นายวรวิทย์ ดันมีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1141 นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1142 นายวชิรพงษ์ เดชแพง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1143 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1144 นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1145 นายเสถียร ถิ่นมุกดา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1146 นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1147 นางนวลละออง ประยงค์หอม นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1148 นายเพ็ญศิลป์ จันทราพรหม นักวิชาการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1149 นายสมาชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1150 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1151 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1152 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1153 นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1154 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ/ถนนคนเรียน
1155 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองมุกดาหาร
1156 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองมุกดาหาร
1157 นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองมุกดาหาร
1158 นายบัณฑิต พลราชม ครู โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองมุกดาหาร
1159 นายเสถียร ถิ่นมุกดา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองมุกดาหาร
1160 นายวิเชียร สังข์ชาตรี ครู โรงเรียนสยามกลการ 4 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมืองมุกดาหาร
1161 นายอำนาจ นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1162 นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผุดงราชกิจเจริญ คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1163 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1164 นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1165 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1166 นางพัชรินทร์ ทัศคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1167 นางธนกาญจน์ นาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1168 นางกัลยา ราสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1169 นางพัทธ์วรินทร์ ธนินกฤติโชตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันระดับปฐมวัย
1170 นายนครราช อันสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1171 นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1172 นางสาววราภรณ์ วงศ์ตาขี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1173 นางสาวสุุวรรณ บุสุวะ ครูโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1174 นางกาญจนา กาจนินธ์ ครูโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1175 นางนันท์นภัส รมย์สูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1176 นางกัลยา แสงห้วยไผ่ ครูโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1177 นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1178 นางอารี พินิจกิจ ครูโรงเรียนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1179 นายประพันธ์ บุญพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1180 นางธารินี เกษมสิน ครูโรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1181 นางอรวรรณ พงษ์พุก ครูโรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1182 นางศศิกานต์ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1183 นางมาลี บุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1184 นายประมูล สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1185 นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1186 นายชัยมงคล สุขสันต์รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1187 นางวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1188 นายวิญญู เขจรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงหัก สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1189 นางศิรประภา เยี่ยมพลัง ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1190 นายมนาส สาระไชย ครูโรงเรียนบ้านโนนเกษม สพป.มุุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1191 นายภานุวัฒน์ ห้วยทราย ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1192 นางสาวศศินันท์ บุทธิจักร์ ครูโรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1193 นางยุพาพร เนาคำแพง ครูโรงเรียนบ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1194 นางดารากร โพธิ์ไทรย์ ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกุล" สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1195 นายวีระพงษ์ มุลทา ครูโรงเรียนบ้านคำฮี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1196 นางสาวสุมาลี ยืนยั่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1197 นายคุณากร แสนเยีย ครูโรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1198 นางกรรณิการณ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1199 นางประทุมวัลย์ ทองมนต์ ครูโรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1200 นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสม ครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1201 นายทวีศักดิ์ ไชยมาโย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1202 นายบรรเลง หลวงพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1203 นายสุรศักดิ์ ใจคง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1204 นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1205 นายทนงศักดิ์ พิกุลศรี ครูโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1206 นางแก้วอุดร วรรณไกรศรี ครูโรงเรียนขุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1207 นายสมใจ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1208 นายจุมพล ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1209 นายสมเกียรติ ศรีสอาด ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1210 นางกาญจนา สังชาตรี ครูโรงเรียนบ้านนายอ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1211 นายบุญตา เสนา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1212 นายทวิชพงศ์ คนใจบุญ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1213 นายสมชัย สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนศรี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1214 นางสาววัชราภรณ์ คนไว ครูโรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1215 นางสาวนิตยา สุพร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1216 นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1217 นายถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1218 นางสิริพักตร์ วงษ์วัฒนะ ครูโรงเรียนนาคำน้อยวิทยา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1219 นางสุดสวาสดิ์ จำวงค์ลา ครูโรงเรียนบ้านคำพี้ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1220 นางโยษตา คนซื่อ ครูโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1221 นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1222 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1223 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1224 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1225 นายสุทัศน์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1226 นายประชัน ยะสุรีย์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1227 นางจันทสิน สุมนท์ชัย ครูโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1228 นางประกายรัตน์ วงษ์ศรีวรพล ครูโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1229 นายสุขสันต์ โพธิ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1230 นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1231 นายพลชัย สุขคณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1232 นายสุดใจ ไชยสูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1233 นางดวงใจ ปรัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1234 นางสาวสุฌารักษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1235 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1236 นางอุราวดี ปัตติยะ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1237 นายเสกสิทธิ์ ซาผู ครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1238 นายเพ็ญพันธ์ สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนบ้านม่วง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1239 นางมุจลินทร์ จันปุ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1240 นายบุญทัน กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1241 นายสุรศักดิ์ จันทรา ครูโรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1242 นางสีสวาท นาโสก ครูโรงเรียนชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1243 นางพักตร์พิมล ยืนสุข ครูโรงเรียนบ้านชะโนต 1 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1244 นางดวงพร สวัสดิวงศ์ไชย ครูโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1245 นางวิไลพร สุมา ครูโรงเรียนบ้านแก่นเต่า สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1246 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1247 นางอุมาพร ศรีตัดสูง ครูโรงเรียนบ้านนายาง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1248 นางรัตนา จันทร์พิมาย ครูโรงเรียนชุมชนโพนทราย สพป.มุกดาหร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1249 นางสาวรติกร สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระงานอาชีพ)
1250 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1251 นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1252 นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1253 ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1254 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1255 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1256 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1257 นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
1258 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (กิจกรรมหุ่นยนต์)
1259 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (กิจกรรมหุ่นยนต์)
1260 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (กิจกรรมหุ่นยนต์)
1261 นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (กิจกรรมหุ่นยนต์)
1262 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (กิจกรรมหุ่นยนต์)
1263 นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (กิจกรรมหุ่นยนต์)
1264 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1265 นายปริญญา ปริญญาโชติกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1266 นายเรืองศักดิ์ ชุปวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1267 นายทองเปลี่ยน ตามา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1268 นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1269 นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1270 นายโกมล ยะวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1271 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1272 นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1273 นายเทวฤทธิ์ บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1274 นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1275 นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1276 นายทองมี แก่นบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1277 นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป.นครพนม เฃต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1278 นายดำรง นามิ่ง ครูโรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1279 นางสาวระวีวรรณ พนมวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านชะโนต สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1280 นายธีรกิจ วิทยาสินธนา ครูโรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1281 นายวิฆเนศ แสงนา ครูโรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1282 นางอุไร บางภู่ภมร ครูโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1283 นางสาวอัจฉราภรณ์ พิมพ์พงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการดรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
1284 นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1285 นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1286 นางสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1287 นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1288 นางศิริกาญจนรัตน์ พละศึก ครูโรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1289 นางวิบูลย์ ประทุมลี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1290 นางสุนันทา วรสาร ครูโรงเรียนบ้านสองคอน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1291 นางกนกรดา วังคะฮาต ครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพี่ 3 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1292 นางขนิษฐา ยุติพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1293 นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1294 นางปราณี ปัททุม ครูโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
1295 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1296 นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1297 นายทวีสิน ป้องทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1298 นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1299 นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1300 นายสุพจน์ อบรมชอบ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1301 นางอุชนี อบรมชอบ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1302 นายเสถียร สุมาทัย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1303 นายรัตนพงษ์ ฉวีวงษ์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1304 นายแมนชัย สมนึก ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1305 นางศิริขวัญ สมนึก ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.เขต 22 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)
1306 นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1307 นายประสาน อินทะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1308 นายเรือนเพชร พงษ์สังข์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1309 นางพูลทรัพย์ ไชยภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1310 นายประธาน แสงงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1311 นางกันนิดา พลหาญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1312 นางปริศนา บางศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1313 นายเทิดศักดิ์ ฉิมแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1314 นายสมบัติ บางศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น)
1315 นายพีระพงษ์ วงศ์หาบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร)
1316 นายศุภชัย แก้วประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร)
1317 นางฉอ้อน มณีปกรณ์ ครูโรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร)
1318 นางวิลาวัลย์ เจตินัย ครูโรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร)
1319 นางบุตรศรี พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ : สนามสอบโรงเรียนเรณูวิทยาคาร)
1320 นางณัฐรดา แสนวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1321 นางสายสุนีย์ กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงฯ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1322 นางพานิดา สุทธิอาคาร ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1323 นางสาวสริอาภรณ์ กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1324 นางแสงเดือน เมืองโคตร ครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมฯ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1325 นายตะวัน ปามุทา ครูโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1326 นางบุญธัญกร พันทะปิว ครูโรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1327 นางสาวจินตณัญญา บุรัตน์ ครูโรงเรียนสยามกลการ 4 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1328 นางสาวรัญจวน ข่าสะโปน ครูโรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1329 นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1330 นางสาวนิภาพร บุญกุศล ครูโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1331 นางสาวยุภาพร ปาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านนายาง สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1332 นางสาวสมภาร นนทะชัย ผู้จัดการโรงเรียนสันตยานันท์ สช. คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1333 นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1334 นายระเด่น รักษาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1335 นางนิตยา สำรองทรัพย์ ครูโรงเรียนสันตยานันท์ สช. คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1336 นางยุระพิน ศรีแผ้ว ครูโรงเรียนสันตยานันท์ สช. คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1337 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการกลางการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1338 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1339 นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1340 นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1341 นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1342 นางพิสมัย ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1343 นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1344 นางฉวีวรรณ ถึงแสง ครูโรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1345 นางอรวรรณ อุมะวรรณ ครูโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1346 นางสาวปุณิกา มังคละคีรี ครูโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1347 นางเมตตา บุญยะศรี ครูโรงเรียนบ้านปากทวย สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1348 นางสุวรรณา จิตจักร ครูโรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1349 นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1350 นางศิริจันทร์ ดามุก ครูโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1351 นางบรรจง คงสุขอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านตาล สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1352 นางสาวภัชกาษจน์ ปัฏนา ครูโรงเรียนบ้านตาล สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1353 นางอรทัย สาหัส ครูโรงเรียนบ้านนาผักปอด สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1354 นางเบญจมาศ ไตรคำ ครูโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1355 นางบรรจบ กุลโมรานนท์ ครูโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1356 นางสุมาลี บุตรเวส ครูโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1357 นางครองสุข วดีศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1358 นางอิสรา พิทูลทอง ครูโรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1359 นางสาววณิสรา ประกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1360 นางสาวกัญญาณี การุณ ครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1361 นางสุทธิรักษ์ ชาญศรี ครูโรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1362 นางปรวรรณ ท้าวนาง ครูโรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1363 นางวนิดา สิทธิพา ครูโรงเรียนบ้านค้อ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1364 สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1365 นางสาวกิษรา วัฒนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1366 นายพนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการกลางตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1367 นายเสถียร ถิ่นมุกดา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1368 นายทนงศักดิ์ สุพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1369 นายวิรัตน์ บรรจง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1370 นางสาวสุกัญญา พลราชม ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1371 นายถาวร ผิวงาม ครูโรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1372 นายใครศิลป์ บุษมงคล ครูโรงเรียนบ้านกกตูม สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1373 นางสาวพิชยา ถาบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1374 นางสาวปรียาภา หวังชินกลาง ครูโรงเรียนบ้านคำฮี สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1375 นางอุษณีย์ พรมดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1376 นางสาวศิริพร แสงทอง ครูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สช. คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1377 นายวิบูลย์ ทิพย์ลม ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1378 นายสมควร กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการกลางการตัดสิน กิจกรรมท้องถิ่น
1379 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1380 นายภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1381 นายประมวล ตรุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1382 นายสมชัย อุมะวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1383 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1384 นายบัลลังก์ มรรควินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1385 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1386 นางจริยา ปารีพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1387 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1388 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1389 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1390 นางสุนันท์ แสงนาโก ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1391 นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1392 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1393 นายพันใจ นครชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1394 นางสุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1395 นางวิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1396 นางฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1397 นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1398 นางพรทิพย์ เทศประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1399 นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1400 นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1401 นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1402 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1403 นางปริชาติ พันพั่ว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1404 นางสาวชิราภรณ์ รัชอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1405 นางสาวนันทยา ศรีพลราช ครู โรงเรียนพะทายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1406 นางสาวจันทร์สมร สูงเทิง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1407 นายฉัตรชัย ชายทวีป ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1408 นายชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1409 นายทวีศักดิ์ ไชยมาโย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1410 นายชัยชาญ อ่อนคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1411 นายศราวุธ วังคะฮาต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพม.เขต 22 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1412 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1413 นางสาวสุจารินี นามธิราช นักจัดการงานทั่วไป สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1414 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1415 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1416 นางนัยนา ฉายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1417 นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1418 นางวิไลวรรณ สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1419 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1420 นางสาวศิริรัตน์ แก้วหอม จนท.ธุรการ สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1421 นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1422 นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1423 นางลลิตา เจริญราษฎร์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1424 นายธวัชชัย จันทะนะ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1425 นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1426 นางกัลยา ราสา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1427 นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1428 นางพัทธ์วรินทร ธนินกฤติโชตน์ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัยฯโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1429 นางศิริลักษณ์ สาครินทร์ เลขาศูนย์ปฐมวัยฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1430 นางสมเพชร ศรีสุราช ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1431 นางสาวศศิกานต์ สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1432 นางสีรุ้ง ศรีชาหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1433 นางนิตยา ตั้งรัตนไพศาล ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1434 นางพุทธมา ต่ายเนาว์ดง ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1435 นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1436 นางเพชรา ศรีทองทา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1437 นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1438 นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1439 นางสาวมณีนุช ปานอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1440 นางสาววิไลวรรณ เอมะสุวรรณ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1441 นางจินตนา อาทิตย์โสภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1442 นางสาวกชพรรณ จุรุเทียบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1443 นายธวัชชัย จันทะนะ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1444 นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1445 นางสุมาชี วานิชโช ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1446 นางจรัสศรี กุลสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1447 นางสาวพรพิมล ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1448 นางนิภาภัทร์ ธงยศ ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1449 นางกัณย์สินี เบล์ซิอุส ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1450 นายวรสิทธิ์ สามารถ ช่างไม้ 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1451 นายอภิรักษ์ ลุนนากัน ช่างปูน 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1452 นางประไพ บุษมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1453 นายแสง พนมอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1454 นายนเรศ เชื้อกุณะ ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1455 นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1456 นางธนกาญจน์ นาไชย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1457 นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1458 นางสุมาลี โรจนวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1459 นางนริศรา สาระวันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1460 นางวาริณี มีระหงส์ ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1461 นางธิดาวัลย์ แสนอยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1462 นางปุณยนุช สุมนารถ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1463 นางธิดาพร อุทากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1464 นางสาวสุรภา ศรีลาชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1465 นางรัชนิกร อ่อนโสตะ พนักงานพิมพ์ดีด โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1466 นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1467 นางสาววราวัลย์ แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1468 นางภรภัทร มิ่งวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1469 นางปองขวัญ เจริญทัศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1470 นางอารีย์รัตน์ ยำยวน ครูโรงเรียนอนุุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1471 นางญาณี ไชยวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1472 นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1473 นายประเสริฐ บริโปร ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1474 นางสุดสวาท ทองสอดแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1475 นางอัจฉรา คะษาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1476 นายอลงกรณ์ มณีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1477 นายเชษฐ์ เชื้อกุลา ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1478 นายคมกริช หนึ่งคำมี พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1479 นายประจักร ปัททุม นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1480 นายปัญญา จันทร์โท ธุรการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1481 นายเสนีย์ ด้วงคำภา ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1482 นางอนงค์ เวียรชัย ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1483 นางอุไรวรรณ ศิวารมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1484 นางสาวอารีรัตน์ เกษรจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1485 นางนลินทิพย์ พิธาภัทร์เดโช ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1486 นางเบญจพร อำนาจบุดดี ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1487 นางมาลีรัตน์ นารินรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย