งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแขม ตาเนิน กะฮาด 1. เด็กหญิงประณิตา    พานิช
2. เด็กหญิงวรินดา    ดวงเงิน
3. เด็กหญิงชมภูนุช    พินนอก
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จริงสันเทียะ
5. เด็กหญิงพัชรี    ด่านนอก
6. เด็กหญิงอารี    พาผล
7. เด็กหญิงคัทรียา    โตนสันเทียะ
8. เด็กหญิงพัศนี    มีสันเทียสชะ
9. เด็กหญิงนฤมล    ก่องนอก
10. เด็กหญิงจิราวรรณ    ชมจันทร์
1. นางกาญจนา    แก้วกำเนิด
2. นางมยุรี    นรินทร์รัมย์
3. นางสายบัว    ชัยภิรมย์
2 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว 1. เด็กหญิงปรารถนา    สัตมิตร
2. เด็กหญิงชวิศา    ทะลา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จันโท
4. เด็กชายภูบดินทร์    สวงโท
5. เด็กชายกิตติธร    นามหาญ
6. เด็กชายสุวิทย์    รักชัย
7. เด็กชายธีรพัฒน์    เกศแสนศรี
8. เด็กชายชิโนรส    หอมสมบัติ
9. เด็กหญิงพรพิมล    เย็นอนงค์
10. เด็กหญิงสิริยากร    รัตนวิชัย
1. นางกฤษณา    แจ่มใส
2. นางชญาดา    ศรีชัย
3. นางประยูร    อยู่เย็น
3 โรงเรียนบ้านหนองจะบก ห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงอรพินท์    ทองรักษ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์    มูลทรัพย์
3. เด็กหญิงกัญจนพัชร    ป้อมจัตุรัส
4. เด็กหญิงเขมจิรา    พามขุนทด
5. เด็กชายอรรถพร    มวยคล่อง
6. เด็กชายพิสิษฐ์    ตะกิ่มนอก
7. เด็กชายธีรภัทร    สินขุนทด
8. เด็กชายทักษนัย    แจ่มรัมย์
1. นางสาวจรรยาภรณ์    หีตสันเทียะ
2. นางสาวน้ำฝน    แพวขุนทด
4 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายสมหวัง    กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายแสงชัย    พินิจมนตรี
3. เด็กชายธนวิชญ์    หมายต่อกลาง
4. เด็กชายพชรพล    ธำมรงค์นพรัตน์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    หมายต่อกลาง
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์    มารอด
7. เด็กหญิงบัณฑิตา    เหมือนสิงห์
8. เด็กหญิงบุสิตา    จันทะหาร
1. นางสาวนันธิญา    อนันตะเสน
2. นางละออ    ทวดสุวรรณ
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต วะตะแบก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สังวรรณ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    คลคิด
3. เด็กหญิงพัชรี    โพธิ์์ศรีนาค
4. เด็กหญิงฐิติมา    ศรีจำปา
5. เด็กหญิงมลจิรา    หีบขุนทด
6. เด็กชายสวิช    สุรินทร์
7. เด็กชายกีรพัฒน์    พันขุนทด
8. เด็กชายจิรพงศ์    กลิ่นจัตุรัส
9. เด็กชายพีรพล    ฤาดี
10. เด็กชายธนกร    เพชรนอก
1. นางสาวกรรณิการ์    พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์    สัตตบุตร
3. นางสาวปาริชาติ    มีชำนาญ
6 โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง ทุ่งกระเจียว 1. เด็กชายเสกสรร    รานอก
2. เด็กหญิงนพมาศ    เค้าภูเขียว
3. เด็กชายธีรภัทร    ใจทน
4. เด็กหญิงศิริพร    พูงาม
5. เด็กชายเจษฎา    สุจริต
6. เด็กหญิงวนิดา    หาญณรงค์
7. เด็กชายคมสิทธิ์    มีเพียร
8. เด็กหญิงรัตนพร    เชิงชัยภูมิ
1. นางศันสนีย์    เล็ดมะ
2. นางเยาวลักษณ์    สมศรี
3. นางแสงเดือน    บุญศรี
7 โรงเรียนบ้านศิลาทอง โป่งนก 1. เด็กชายกฤษณุ    เสาะไธสง
2. เด็กชายกฤษณะ    เสาะไธสง
3. เด็กชายสุระยนต์    อุชี
4. เด็กชายภาธร    จุลวงศ์
5. เด็กหญิงอินทิรา    สิงห์ลี
6. เด็กหญิงขวัญฤดี    คำดุลย์
7. เด็กหญิงปิยฉัตร    บันดิษแสน
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์    พิณโสดา
1. นายธาดา    เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา    ม่วงภูเขียว
3. นางปิยะนุช    ลาภประเสริฐ
8 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก 1. เด็กชายอัศวิน    อินทนะ
2. เด็กชายสุรวิช    หม่องคำมี
3. เด็กชายเจษฎา    ประทุมสาน
4. เด็กชายธนวัฒ    ศรีขุน
5. เด็กหญิงอนุชิดา    แสวงวงศ์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    ประสานญาติ
7. เด็กหญิงนวรินทร์    เทพพิทักษ์
8. เด็กหญิงศิรินทร    แปลงแก้ว
1. นางสาวอรทัย    คล้ายสอน
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ส้มป่อย บัวบาน 1. เด็กหญิงรุ่งรวี    อาจสามารถ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พันธ์สง่า
3. เด็กหญิงอินทิรา    ประสานสุข
4. เด็กชายบูริพัฒน์    พลจัตุรัส
5. เด็กชายศุภฤกษ์    แสงห้วยไพร
6. เด็กชายอภินันท์    ตาอุต
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์    พรมแดง
8. เด็กชายอนุพล    ดีบัวใหญ่
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ชัยสิน
10. เด็กหญิงกมลรัตน์    ฝอดสูงเนิน
1. นางจารุณี    เจิมชัยภูมิ
2. นางประภาศรี    บุญภูมิ
3. นางสาวรื่นฤดี    โตค้างพลู
10 โรงเรียนมะนะศึกษา บึงชวน 1. เด็กหญิงพัชริฌา    วิลาทัน
2. เด็กชายณัทธนันท์    สิงห์นอก
3. เด็กหญิงพิยดา    สุขจิต
4. เด็กหญิงลิซ่า    กลิ่นศรีสุข
5. เด็กหญิงณัฐชยา    ดำรงค์ภูมิ
6. เด็กชายนวพล    ทรัพย์สมบัติ
7. เด็กชายภูมิเพชร    ปีจัตุรัส
8. เด็กชายปฏิภาณ    ไทยอาสา
1. นายพีระศักดิ์    กิสูงเนิน
2. นางสาวสิรินทิพย์    กิ่งจันทร์
11 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร เพชรเริงรมย์ 1. เด็กหญิง ดารินทร์    ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงอนุสรา    คงอุเทน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชั้นขุนทด
4. เด็กชายอนุชา    ปุริตา
5. เด็กชาย ดุษฎี    กิจนพศรี
6. เด็กหญิงดวงฤดี    มีชำนาญ
7. เด็กชายวัชรพล    ศรีสุระ
8. เด็กหญิงศิริลักษ์    มุ่งรองกลาง
1. นางกันธิดารัตน์    สวัสดิยกุล
2. นางพัชรี    ดีจริง
3. นางสาวอรพิน    ศรีหอม
12 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส หนองบัวใหญ่ 1. เด็กชายจิระศักดิ์    หล่าอ้น
2. เด็กชายออมสิน    กิจการรุ่งไพศาล
3. เด็กชายวิศรุต    สุักบุตร
4. เด็กชายวิชมัย    ชัยสมคุณ
5. เด็กหญิงชมพู    หินเหล็ก
6. เด็กหญิงชมภู่    หินเหล็ก
7. เด็กหญิงภัทภีญา    มีไทย
8. เด็กชายต้นธาร    เกษรดอกจันทร์
9. เด็กหญิงภัทราพร    อินทรสมบัติ
10. เด็กหญิงณัฐฑิณี    พิพิธกุล
1. นายกิตติ    คู่ชัยภูมิ
2. นางรัชฎาภรณ์    ชัยจันทร์ดี
3. นางละมุน    อิ่มวิเศษ
13 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง เพชรเริงรมย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    อ่ำสูงเนิน
2. เด็กชายพงษ์พิสิฎฐิ์    ฝากกลาง
3. เด็กชายสวรรค์    เปียสันเทียะ
4. เด็กหญิงเกษศิรินทร์    อยู่สันเทียะ
5. เด็กชายนิรุทธิ์    บวงขุนทด
6. เด็กชายจิตริน    ศิริวัฒนโชติกุล
7. เด็กหญิงอภิภาวดี    หาญณรงค์
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ศิริวัฒนโชติกุล
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ผลเจริญ
2. นางสาวววรมณ    สมบัติ
3. นายสุธี    ศิริสถิตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................