สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ณ โรงเรียนด่านขุนทด ระหว่าง เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายรัชพล  หวังค้ำกลาง
2. เด็กชายอนุรักษ์  น้อยสันเทียะ
 
1. นางกัญญา  สมบูรณ์
2. นางศิริรดา  นาสันเทียะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บนไม้กลาง
2. เด็กหญิงนันตาชา  เฉื่อยกลาง
3. เด็กหญิงสุนิตา  ราสูงเนิน
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นางนฤมล  ทองภู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.36 ทองแดง 4 1. เด็กชายพิสิษฐ์  วารักดี
2. เด็กชายศักดา  หวังล้อมกลาง
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นางสาวนุสรา  มุ่งพูนกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 19.91 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศตวรรษ  มีแก้ว
2. เด็กชายสนธยา  หวังขอบกลาง
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นางสาวนุสรา  มุ่งพูนกลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ทองบุ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เผือกเดช
3. เด็กหญิงปนัดดา  บัวดอก
4. เด็กหญิงมีนา  รอดสมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  งามมะลัง
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นางนฤมล  ทองภู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  โยศรีคุณ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทำ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ชูทิพย์
4. เด็กหญิงสุทิน  หวังค้ำกลาง
5. เด็กหญิงอัมพร  พาเจริญ
 
1. นางชุติมา  อิสโร
2. นางภัทร์พิมล  ธนากุลเตชะทรัพย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณสิริ  เกิดกลาง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เฉื่อยกลาง
3. เด็กหญิงจันทิมา  งามพิลา
4. เด็กหญิงณตพร  แซ่เฮ่ง
5. เด็กหญิงวิภาดา  หนองใหญ่
 
1. นางกัญญา  สมบูรณ์
2. นางศิริรดา  นาสันเทียะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หวังขอบกลาง
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สวยขุนทด
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีย์  หวังหมู่กลาง
 
1. นางสาวชุลีรัตน์  วงศ์พัฒนชัย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายนวพล  สมหวัง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สิทธิขวา
 
1. นายเมธี  ศรีม่วงกลาง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัลยา  บำรุงไทย
2. เด็กหญิงสุทัตตา  เรขุนทด
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นางนฤมล  ทองภู
 
13 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. นายนิยม  พรหมสุภา
 
1. นางนฤมล  ทองภู
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ชู
 
1. นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  พันผาด
 
1. นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  มูลสันเทียะ
 
1. นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนงนุช  ปราบโจร
2. เด็กหญิงนฤดี  ธัญญเจริญ
3. นางสาวปนัสดา  ปรางค์โบราณ
 
1. นางนฤมล  ทองภู
2. นายสุพรรณ  ทองภู
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  ราตรี
2. เด็กชายอภิราม  วิพายา
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นายสุพรรณ  ทองภู
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  นวนกลางดอน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แทรกพุทรา
 
1. นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน
2. นายสุพรรณ  ทองภู
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  บิสันเทียะ
 
1. นางสาวสกุณา  มณีกลาง
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 6 1. เด็กชายอภิเดช  อริเดช
 
1. นางชุติมา  อิสโร